Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1051. MONA PO TREJŲ METŲ 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Titas Alga
EDUARDAS CINZ/\S: Mona. Romanas. Aplankas Petro Mikalajūno. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

1052. NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŠKAS BALSAS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Naujoji Anglija nuo seno turi savo poetus, išsakančius to krašto, tos tėviškės baisumus ir grožį.

1053. AURELIJOS BALAŠAITIENĖS "SUSITIKIMAS PAMARY" 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Smagu skaityti apsakymus, kuriuose kas nors suprantamo vyksta. Norisi sužinoti, kaip įtampa išsispręs,

1054. ALANTO "PAVERSMIAI" 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Alė Rūta
VYTAUTAS ALANTAS: Paversmiai. Leidėjai: Ignas Andrašiūnas, Simas Kašelionis ir mecenatas Vyto Uz-nys.

1055. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Lidija Šimkutė: PRISIMINIMŲ INKARAI. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga, 1982. 78

1056. SOVIETŲ SĄJUNGOS POLITINE KAITA IR VISUOMENINĖ RAIDA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
Aleksandro Štromo maždaug virčiau nurodyto pavadinimo knygą 1981 m. išleido Peter D. Long'o leidykla

1057. GĖLIŲ GENERACIJA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Scrib
Petras Melnikas: GĖLIŲ GENERACIJA. Išleido Ateitis, Southfield, Mich. 1982. 228 psl. Kaina 8

1058. BASANAVIČIAUS BIOGRAFIJA ANGLŲ KALBA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Juozas B. Laučka
ALFRED ERICH SENN: Jonas Basanavičius: The Patriarch of the Lithuanian Renaissance. East European Biography

1059. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Anatolijus Kairys: KELIONĖ Į VILNIŲ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas.

1060. DANGUJE HUMORO NEBUS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Antanas Gustaitis: KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Chicaga. 1982. Išleido Algimanto Mackaus

1061. NERIMOS NARUTES LYRIKA 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Stasys Santvaras
Gal prieš dvidešimt penkis metus lietuvių išeivių periodikoj pradėjo pasirodyti savotišku moters

1062. Prano Gaidos - NEMARUS MIRTINGASIS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas B. Laučka
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS. Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Roma. Lietuvių Katalikų Mokslo

1063. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ III TOMAS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Pranas Karalius
Dr. Antanas Rukša: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. III tomas. Kovos su lenkais, 1920 - 1923. Išleido

1064. KNYGA APIE SOCIALISTINI REALIZMĄ 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : J. Liepinis
SOCIALISTINIS REALIZMAS IR ŠIUOLAIKINIAI MENINIAI IEŠKOJIMAI. Išleido Vaga, Vilnius, 1981. 360 psl. Šią

1065. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Vysk. Vincentas Brizgys: II VATIKANO MINTYS IR LIETUVIAI SUSIRINKIME. "Krikščionis Gyvenime" knygų serijos

1066. ILGA PASAKA, TRUMPA TIESA 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Dyvas
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai, 393 psl. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1982.

1067. LIŪNĖS SUTEMOS "VENDETA" 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : R. Šilbajoris
Liūnė Sutema: VENDETA. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. 1981. 64 p. Aplankas ir knygos

1068. ADOLFO MARKELIO "NEBAIGTOJI SIMFONIJA" 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : V. Kulbokas
Adolfas Markelis: NEBAIGTOJI SIMFONIJA. Novelės. Aplankas ir viršelis dail. Zitos Sodeikienės. Leidėjas

1069. KETURI ROMANAI IŠ RYTŲ EUROPOS 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : J. Liepinis
1980 m. gegužės mėnesį mirė vienas žymiausių Rumunijos rašytojų, Marin Preda, kurio raštuose ir

1070. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Bronius Kviklys: LIETUVOS BAŽNYČIOS. II TOMAS. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA. 480 psl. III TOMAS: KAUNO

1071. GEN. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Stasys Raštikis: LIETUVOS LIKIMO KELIAIS: Iš mano užrašų. Išleido Akademinės skautijos leidykla,

1072. JAV LB "TRIS DEŠIMTMEČIUS" PERSKAIČIUS 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Antanas Gailiušis
JAV LB TRYS DEŠIMTMEČIAI. Išleido Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

1073. PIRMI TOKIE ATSIMINIMAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vincentas Liulevičius
Jonas Karvelis: PREKYBININKO KELIU. Prisiminimai. I t. (1905 -1977). Autoriaus leidinys. Chicaga. 1979. 459

1074. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Kotryna Grigaitytė: TYLOS DOVANA. Lyrika. Viršelis ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus. Išleido Darbininkas.

1075. BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS TRUMPOJI PROZA 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
Humoro jausmas, dosniai pasireiškęs ligšioliniuose Birutės Pūkelevi-čiūtės romanuose, ir naujame

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai