Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1776. POSŪKIS į GERĄ PUSĘ 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Leonardas Andriekus
Pranciškonų klierikai po įvilktuvių ir įžadų iškilmės su auklėtojais ir svečiais. Lietuvių

1777. MŪSŲ BUITYJE 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
—    Popiežius Jonas Paulius II dalyvaus lietuvių iškilmėje, kai ateinančiais metais

1778. ELENOS URBAITYTĖS KŪRYBA 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Gail Gelburd
Jei skulptūra yra masės ar tūrio erdvėje apimtis, kuri šviesoje tampa matoma, — tai Elenos

1779. Pokalbis su dailininke Urbaityte 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : J. K.
Elenos Urbaitytės šviesos suklptū-rų parodos Morris muziejuje, N.J., (1982.XI.21 - 1983.1.3) ir Emily

1780. ATSISVEIKINIMO ŽODIS KAZIUI VESELKAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : G. K.
Kazys Veselka 1923.1.3 — 1983.111.25 Šį pavasarį, kovo 25 d., ištiktas širdies smūgio, Chicagoje

1781. MARYTĖS JAKAVIČIŪTĖS-CONRADIENĖS PRISIMINIMŲ PLUOŠTELIS 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Parengė Liūtas Grinius
Aš labiausiai esu prisirišusi prie pirmųjų Lietuvos operos dienų, nes dalyvavau joje nuo 1920 iki 1924

1782. 1983 metų Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos, Kultūros tarybai pasiūlius, 1980 metais įsteigtoji 3000

1783. ŽVILGSNIS I NAUJĄJĮ BAŽNYTINĖS TEISĖS KODEKSĄ 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Kun. Matas Čyvas
Trumpa istorija Bažnytinės teisės kodeksas buvo sudarytas labai pamažu ir atsargiai. Iki 20-ojo

1784. LIETUVIŠKO RŪPESČIO IDĖJINIAI PAGRINDAI 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
DR. KĘSTUČIO SKRUPSKELIO PASKAITOS SANTRAUKA 1983 m. spalio 14 - 16 d. Chicagoje įvyko "Ateities"

1785. DR. ADOLFO DAMUŠIO PASTABOS 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : K. T.
Po paskaitos koreferentas dr. Adolfas Darnusis pasidžiaugė įdomia literatūriniais personažais perpinta

1786. LITUANISTIKOS KATEDRA 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jonas Kavaliūnas
Lituanistikos katedros reikia mūsų išeivijai, reikia ir pačiai Lietuvai. Išeivijai gera ir svarbu

1787. DAIL. ADOMAS GALDIKAS PRISIMINTAS NEW YORKE 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Leonardas Andriekus
JO KŪRYBOS APŽVALGINĖ PARODA   Šį rudenį suėjo 90 metų nuo dail. Adomo Galdiko gimimo. Gimė

1788. LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS TORONTE 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Lituanistikos Instituto suvažiavimo programos dalyviai. Iš kairės: Jonas Dainauskas, Jurgis Gimbutas,

1789. LIETUVIS — ŽYMUS BALETO ARTISTAS 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Zaikauskas
Lietuvių scenos meno istorijos srovėj iki šiol labai retai sutikome lietuvius arba lietuvių kilmės

1790. MŪSŲ BUITYJE 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
—    II Pabaltiečių jaunimo kongresas įvyko rugpjūčio 18 - 21 d. latvių

1791. SESERŲ KAZIMIERIEČIŲ VIENUOLIJOS SUKAKTIS 1907 — 1982 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Praėjusiais metais seserys kazimie-rietės minėjo savo vienuolijos 75 m. sukaktį, arba deimantinį

1792. VALERIJOS ČIURLIONYTĖS - KARUŽIENĖS MIRTIES METINĖSE 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Genovaitė Kazokienė
Valerija Čiurlionytė - Karužienė su Genovaite Kazokiene Prieš metus mus pasiekė liūdna žinia,

1793. LIETUVYBĘ ATGAIVINTI, IŠLAIKYTI AR SUKURTI? 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. DR. ANTANO SUŽIEDĖLIO PASKAITOS SANTRAUKA 1982 m. spalio

1794. LIETUVIŲ IŠEIVIŲ ĮTAKA UŽSIENIO POLITIKOJ: DABARTIS IR ATEITIS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
VIKTORO NAKO PASKAITOS SANTRAUKA Kiek ir kokios įtakos išeivijos lietuviai gali turėti užsienio

1795. GEORGE ORVVELL'IO SPĖJIMAI APIE 1984 METUS: IŠSIPILDĖ AR NE? 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Kęstutis Trimakas
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. 1948 m. George Orwell parašė romaną "1984". Šis romanas

1796. TAUTŲ ATGIMIMAS IR IŠNYKIMAS — VALIJOS PAVYZDYS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Saulius Pašilis
"Ar mano tautai lemta išnykti?" Šis klausimas vis dažniau pasigirsta Rytų Europos šalyse — jį kartoja

1797. MIRĖ TĖV. VIKTORAS GIDŽIŪNAS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Leonardas Andriekus
Sausio 30-tos naktį staiga mirė daugeliui žinomas pranciškonas, pamokslininkas, visuomenininkas ir

1798. CHRISTOPHER BRENNAN (1870-1932) 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Lidija Šimkutė
Christopher Brennan gimė 1870 m. Sydney mieste. Jo tėvai emigravo Australijon iš Airijos. Brennan lankė

1799. Vytauto Alanto ir Kęstučio Trimako idėjiniai kontrastai 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Red
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. APIE TAUTINIUS IR NETAUTINIUS MENUS Galvojantis ir

1800. KETVIRTOJI PREMIJŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Alfonsas Nakas
Red. Vytautas Volertas JAV LB Kultūros taryba, suorganizavusi ir 1980 metais įteikusi premijas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai