Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1901. TĖVYNĖJE 1991/1; Autorius : Red.
— Lietuvoje įvykusiuose kovo 9 d. balsavimuose 90 procentų balsavusiųjų pasisakė, kad jie nori

1902. LAIŠKAS "AIDŲ" REDAKCIJAI 1991/1; Autorius : Jonas Sakas-Sakevičius
1985 m. liepos - rugpjūčio "Aidų" įžanginiame straipsnyje Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas.

XX a. gali atrodyti materialistinis, bedieviškas, totalitarinis ir 1.1., bet taip pat jis gali didžiuotis

1904. KĄ BYLOJA VENGRŲ AUTORIAI P E N SUVAŽIAVIME 1991/2; Autorius : Al. L.
Lietuvos atgimimą išgyvename širdimi ir protu, liejame jausmus ir drauge mėginame suprasti, kaip

1905. VIDURIO EUROPOS REVOLIUCIJA 1991/2; Autorius : J. Liepinis
Vidurio-Rytų Europos revoliucijos interpretatoriai Vakaruose susiduria su terminologine problema — kaip

1906. PABALTIJO LITERATŪROS IŠ BRITIŠKOS PERSPEKTYVOS 1991/2; Autorius : Spectator
Į Pabaltijį iš Vakarų Europos at-klystantys lankytojai dažniausiai domisi politinėmis kolizijomis ar

1907. LIETUVIŲ FONDAS SUKAUPĖ PENKIS MILIJONUS DOLERIŲ 1991/2; Autorius : Antanas Juodvalkis
Išeivijos lietuvių švietimo, kultūros ir jaunimo veiklai išlaikyti bei remti buvo ir tebėra reikalingos

1908. MŪSŲ BUITYJE 1991/2; Autorius : Red.
—    Išeivijos didžioji kultūrinė šventė, surengta JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagoje gegužės

1909. TĖVYNĖJE 1991/2; Autorius : Red.
—    Šv. Tėvas Jonas Paulius II, birželio 1-9 dienomis lankydamasis Lenkijoje, nepamiršo nė

1910. GRIŪVA TOTALITARINĖ IDEOLOGIJA 1991/3; Autorius : Raimondas Kašauskas
Jau kone pačioje atgimimo pradžioje pasigirdo žodžiai: desovietizacija, depolitizacija,

1911. MUZIKOS ŠVENTĖ 1991/3; Autorius : J.Žygas
Didysis išeivijos kultūrinis renginys Drąsiai galima teigti, kad tokio renginio, kaip Muzikos šventė,

1912. PATIKSLINIMAS 1991/3; Autorius : Red.
Vinco Trumpos straipsnyje "Dr. Jonas Šliūpas — aušrininkas" (š. m. Aidai, Nr. 2, p. 101, skl. 1,

1913. SEPTINTASIS PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS LIETUVOJE 1991/3; Autorius : Dr. Stasys Bačkaitis
Lietuvių tautos istorijos lapus per ilgus amžius rašė įvairių tautybių oficialūs ir neoficialūs

Remdamasis Viešojo įstatymo 101-309 104 Nuostatu, 256 straipsniu, pateikiu jums šią ataskaitą apie JAV

1915. MŪSŲ BUITYJE 1991/3; Autorius : Red.
JAV LB Krašto valdybos Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė, prasidedant mokslo metams, kreipiasi

1916. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1991/3; Autorius : Red.
1991 m. liepos 3 d. Gerbiamas Kunige, Prašau sekančiame Aidų numeryje patalpinti šį laišką redakcijai:

1917. JOHN DEWEY PALIKIMAS PEDAGOGIKOJE 1991/4; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Jau taip yra, kad kiekviena naujovė — ar tai būtų eilinis sumanymas, ar filosofinė kryptis, —

1918. TREČIOJI MOKSLO IR MENO SINOIKIJA LIETUVOJE 1991/4; Autorius : Kęstutis Trimakas
Nežiūrint to, kad Trečioji Sinoikija Lietuvoje vyko 1991 m. rugsėjo 14-21 d., t.y. vos 3-4 savaites po

1919. LIETUVIŲ FONDAS ATSKYRĖ MILIJONĄ DOLERIŲ LIETUVAI 1991/4; Autorius : Antanas Juodvalkis
Lietuvių Fondo 1990 m. kovo 31 d. 27-tame metiniame narių suvažiavime buvo pasisakyta iš pagrindinio

1920. MŪSŲ BUITYJE 1991/4; Autorius : Red.
Į trimetinį suvažiavimą atvykę lietuviai pranciškonai iš Lietuvos, Italijos ir Austrijos: penki

1921. LIETUVIŠKOSIOS STUDENTIJOS VERTYBĖS LAIKO TĖKMĖJE: EMPIRINĖ STUDIJA 1987/1 nr.; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Su laiku keičiasi mados, politika, technologija, o kaip su vertybėmis ir jų supratimu bei praktikavimu?

1922. KELIAS Į KLAIPĖDOS KRAŠTO POLITINĘ SĄRANGĄ 1987/1 nr.; Autorius : Bronius Nemickas
Minint Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos respublikos, yra jau beveik tradicija žvelgti į tą

Vole Sojinka 1986 m. spalio mėnesį nigerijietis romanistas, poetas ir dramaturgas Vole Sojinka buvo

1924. KOMPOZITORIAUS NEDALIA 1987/2 nr.; Autorius : A. Kučiūnas
I 1940 metų birželio pradžioje Vladas Jakubėnas paliko labai jau sunerimusį Kauną ir išvažiavo į

1925. LATVIŲ LITERATŪRA SOVIETINĖJE SANTVARKOJE 1987/2 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
1985 metų sausio mėnesį New Yorke vykusiame Tarptautinio PEN Klubo kongrese dalyvavusiems pasaulio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai