Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. Julius Štarka 1960/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Lietuvos Operos choro dirigentas, miręs Brocklyne liepos 11 d. Velionis buvo gimęs 1884 m. spalio 4 d.

27. JAUNIMO DĖMESIUI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
Lietuviai pranciškonai kviečia lietuvius jaunuolius stoti į šv. Antano gimnaziją Kennebunkporte, Maine.

28. JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ GYVENIME 1961/8 spalis; Autorius : St. Barzdukas
Artėdami prie JAV Lietuvių Bendruomenės dešimtmečio sukakties oficialios datos (jos aktas buvo

29. JAUNIMO PROBLEMOS 1962/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Dabartinės nuotaikosPagrįstai sielojamės priaugančios kartos klausimais. Pastaruoju laiku ne tik atskiri

30. JADVYGA OŠKINAITĖ Mirties metinės 1965/2 Vasaris; Autorius : St. Meringis
  But thou wouldst not think how ill all's here About my heart; but it is no matter. W.

31. JONAS PUZINAS —MOKSLININKAS IR VISUOMENININKAS 1965/9 Lapkritis; Autorius : V. Trumpa
Šių metų spalio 1 prof. Jonas Puzinas minėjo 60-tąją gimimo sukaktį. Man, kaip buvusiam prof. J.

32. JUOZUI KĖKŠTUI 50 METŲ 1965/10 Gruodis; Autorius : Kostas Rauda
šį rudenį suėjo 50 metų Juozui Kėkštui, vienam pačių žymiųjų mūsų vidurinės kartos poetų,

33. JAUNIMO IR "NEBE JAUNIMO" KLAUSIMU 1968/4 balandis; Autorius : Al.
Rašydama įspūdžius iš paskutinio studentų suvažiavimo, S. Makaitytė reikšmingai pastebėjo:

34. JUGOSLAVIJA IR VATIKANAS 1968/6 birželis; Autorius : Dr. V. Mar.
Šių metų sausio 10 Jugoslavijos ministrų tarybos pirmininko Miko Spiljako apsilankymas pas pop. Povilą

35. J. DANIĖLOU APIE VATIKANO II SUSIRINKIMO VAISJUS 1966/2 Vasaris; Autorius : Vertė Alaušius
Nemaža ir mūsų spaudoje kalbėta apie Vatikano II susirinkimą. Nemaža teks ir ateityje šią temą

36. JAUNIMAS LAISVĖS KOVOJE 1966/4 Balandis; Autorius : J. Pakalnis
kovoje už Lietuvos laisvę prasmę ir tikslą, į defetistines pavienių tremties "jaunuolių" žodines

37. J. MARITAIN — LIBERALAS! 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Viena iš ryškiausiųjų šiandieninio katalikiškojo pasaulio asmenybių yra J. Maritain, filosofas

38. Juodasis žmogus ieško Dievo 1950/4 balandis; Autorius : Kun. J. Gutas
Visa žmonijos istorija yra vienas didelis ieškojimas, vienas didelis ilgesys. Nerami žmogaus širdis - cor

39. JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ ŪKIS 1949 M. 1950/6 birželis; Autorius : J. Pž.
Nuo pat karo pabaigos J. V. ūkis gyveno nepaprastai aukštos konjunktūros metą. Tai buvo pirmoj eilėj

40. JONAS RIMŠA 1951/4 balandis; Autorius : J. Kėkštas
Tokia jau keista dalykų eiga ir logika. Gimsta ir auga mūsų tarpe žmogus — nemažo kalibro asmenybės

41. JOHANNES V. JENSEN 1951/8 spalis; Autorius : Juozas Lingis
Nepastebimai, be ilgų skilčių bei fotografijų praėjo pro pasaulio, išskyrus gal Skandinavijos,

42. JURGIO JANKAUS INDĖLIS 1967/1 Sausis; Autorius : A. Vč.
Kartais žmogus pasiilgsti naujienos iš raštų pasaulio. Jurgis Jankus prieš keliolika metų, dar

43. JAV-SOVIETŲ SĄJUNGOS KONSULARINĖ SUTARTIS 1967/5 Gegužė; Autorius : Dr. S. A. Bačkis
JAV senatas 1967 kovo 16, dviejų trečdalių dauguma, 66 balsais prieš 28, patvirtino tą sutartį. Už

44. JONAS AISTIS SESERS BUITIES KRYŽKELĖSE 1952/2 vasaris; Autorius : Stasys Santvaras
Neseniai prabėgusių metinių švenčių dienomis mane aplanke laukiama viešnia — devintoji Jono

45. JUOZAPO PAUTIENIAUS TAPYBOS STILIUS 1952/3 kovas; Autorius : Ignas Šlapelis
I. Tokia yra visatos santvarka, kad čia visa juda, visa kruta: kalnai pavirsta jūrų gelmėmis, jūrų

46. JIEŠKANT TIKROSIOS PRIEŽASTIES 1953/4 balandis; Autorius : B. St.
Tezę, "kad komunizmą sukelia skurdas, kurį žemėj pašalinus, svarbiausia sąlyga komunizmui plisti

47. J. BASANAVIČIUS IR VASARIO 16-ji 1953/4 balandis; Autorius : A. Mažiulis
Labai džiaugiuosi, jog prof. M. Biržiška (Aidai, 335-336 psl., 1952) patikslino mano rašinio apie dr. J.

48. JONO DUNS SKOTO VEIKALŲ KRITIŠKĄ LAIDĄ SUTINKANT 1953/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. B. Grauslys, O.F.M.
Jonas   D u n s   S c o t a s, žymus vidurinių amžių teologas, dėl

49. JAV PEDAGOGINĖ FILOSOFIJA 1954/5 gegužė; Autorius : P. Maldeikis
Europos pedagoginėje literatūroje retai tesutinkamas pedagoginės filosofijos terminas. Ten paprastai

50. JAV Liet. BENDR. ĮŽENGĖ Į NAUJĄ LAIKOTARPĮ 1956/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Pasaulio  lietuvių  organizacijos klausimas Nors daug Lietuvos sūnų ir dukterų, palikę savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai