Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovasSOVIETINIO "LAISVUMO" KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė AI. Gimantas   
Vis dažniau pasitaikant progai trumpiau ar ilgiau, bet vis vien kiek galint plačiau pasikalbėti su iš Lietuvos atvykstančiais tautiečiais, miela pastebėti, kad daugely atvejų randama bendrų temų, aiškiai liudijančių, kad esama glaudaus ryšio, kurio negali nugalėti nei fiziniai atstumai, nei pagaliau toji relemtis, kuri gaubia kiekvieno lietuvio kasdieną tėvynėje. Tiesioginiai kontaktai bent jau dalinai prisidėjo prie to, kad abi atskirtosios tautos pusės, tėvynėje gyveną ir jos išeivija, pradeda vieni kitus bent kiek geriau, bent kieB: artimiau pažinti. Atvykstan-tiejii Iš Lietuvos patys galėjo įsitikinti, kad oficialiosios propagandos mašinos pieštieji vaizdai apie mus kaip karo nusikaltėlius, baisius žudikus, kruvinus veidmainius visiškai nepasitvirtino. Tegalėjo pasitvirtinti tik viena, bet nepalaužiamai tikra — išeivijoje gyveną tautiečiai ir toliau lieka ištikimi savajai tėvynei, dirba jos labui, jos žmonių gerovei. Grįžtantieji Lietuvon vis jau randa progų, tegu tik ir savo asmeninėj aplinkoj, apie tai papasakoti, liudyti. Ir tai jau yra kur kas svarbiau už bet kurią kad ir kaip priešingą komunistinę propagandą.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Vaitiekūnas — Žmogaus teises Jungtinėse Tautose ............................. 97
M. Jurgita Saulaityte — Eilėraščiai  .................................................................... 104
Vacys Kavaliūnas — Audra .................................................................................. 106
Dr. Petras Jonikas — Ties plačiu lituanistikos baru (apie prof. Pr.Skardžių) .... 107
Anatolijus Matulis — Lietuvių mitologija Wiecherto, Sudermanno ir
Agnės Miegel kūryboje ......................................................................................... 111

Vytautas Bagdonavičius, M.I.C. — Mircea Eliade ............................................. 115
Arch. Edm. Arbas — Sakralines architektūros klausimu .................................... 128

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pr. Visvydas — Ar jie kuria tobulesnę ateitį? ...................................................... 132
Al. — Milašius prancūzuose ................................................................................. 134
Domas Jasaitis — Pranas Vainauskas ................................................................. 136
Al. Gimantas — Sovietinio "laisvumo" klausimu ................................................ 137
Mūsų buityje .......................................................................................................... 138

KNYGOS
V. Skrupskelytė— Ką kalba žemė ir dangus (M. J. Saulaitytės poezija) ........... 140
J. G. — Kuršaičio žodynas .................................................................................... 142
Skaityti daugiau...
 
ŽMOGAUS TEISES JUNGTINĖSE TAUTOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   

Pereituosius metus Jungtinės Tautos buvo paskelbusios Žmogaus teisių tarptautiniais metais paminėti Jungtinių Tautų pilnaties trečio-joj sesijoj Paryžiuje 1948 gruodžio 10 priimtai Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai. Ta proga prisimintos Jungtinių Tautų steigėjų intencijos bei viltys žmogaus teisių atžvilgiu, apžvelgtas pačios Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos atsiradimas, jos paveikumas ir jos nuostatų tolimesnis konkretizavimas tarptautinėmis sutartimis, taip pat pagrindiniai rūpesčiai dėl žmogaus teisių ateities. Žodžiu, plačiai pasisakyta tek apie tai, kas žmogaus teisių atžvilgiu po II pasaulinio karo yra padaryta, tiek apie tai, kas padarytina.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. JURGITA SAULAITYTE   
PRIETEMA

Daug kas dingsta,
ir lieka tik esminiai posūkiai
gelmėn
ir šiltas kraujas
šviesos kartotų pažadų
apie galingą nemirtingą valandą,
kurios dar ieškom.
Skaityti daugiau...
 
AUDRA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VACYS KAVALIŪNAS   
Vidurnakčiais kilo didelis vėjas. Kartais jis kiek aprimsta, lyg ir stabteli. Bet tuoj ir vėl sujunda ir šėldamas metasi nuo ežero. Susiūbuoja tada Gamalielio ir Miriamos namelis — toks jis stiprus, kad, rodos, viską nugriaus.

Vėjas ir prižadino Miriamą. Išbuvo ji staigiai. Ir, plačiai atvėrusi akis, žiūri į savo pirkelės erdvę. Aslos vidury — siauras mėnulio šviesos keturkampis. Jis kartais pranyksta, kai debesys, lėkdami nuo kalnų, rymančių už ežero, uždengia mėnulį.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai