Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželisLIETUVIŲ LITERATŪROS PERSPEKTYVOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. JONAS GRINIUS   
Būsiu juokingas? Tegu!...
Lydėkit mane pašaipos juoku!
Jūs žūsit, pamėlusiom lūpom
Likimą piktai keikdami, —
Aš žūti geidžiu
Su šypsniu burnoj atlaidžiu
Ir meilės žodžiu.

V. Mykolaitis - Putinas

Čia keliamas klausimas apie lietuvių literatūros perspektyvas1 nėra atsijęs nuo viso civilizuoto pasaulio šiandieninių problemų. Viena jų pastaraisiais metais kaip tik yra tapusi dailioji literatūra, t. y. ta dvasinės kultūros sritis, kurios geruosiuose kūriniuose įvairių epochų rašytojai nuo seniai stengdavosi išreikšti ir tebereiškia savo giliausius siekimus ir savo amžiaus svarbiausius rūpesčius. Bet mūsų dienomis jau yra iškilęs klausimas, ar šitokia literatūra dar turi ateitį. Tai rūpi ne tik mums, lietuviams, bet ir visam pasauliui Rytuose ir Vakaruose.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Studentų maištas (anketinis simpoziumas — B. Ciplijauskaitė, I. Gražyte,
R. Kriaučiūnas, A. Liulevičius, J. Navickas, A. Paškus, R. Scaley,
K. Skrupskelis, V. Skrupskelytč, A. Sužiedėlis, V. Vardys)  ...................................................... 244

Pranas Visvydas — Eilėraščiai ..................................................................................................... 252
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimtmetis (1919-39) ............. 254
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros perspektyvos?  .........................................................  261
Leonardas Dargis — Naujoji ekonomika ir jos kūrėjas Keynes ................................................ 268

IS MINTIES IR GYVENIMO
A. Paškus — O vis dėlto ir jie kuria tobulesnę ateitį! ................................................................. 271
K. K. G. — Herbert Marcuse ....................................................................................................... 273
Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo kūryba ................................................................. 274
Dr. P. Rėklaitis — Kur buvo Dainava? ........................................................................................ 276
Leonardas Dargis — Amerikinė infliacija .................................................................................... 276
Mūsų buityje .................................................................................................................................. 278

KNYGOS
J. B. — Monografija apie Maironį (V. Zaborskaitės) ................................................................. 281
Ramune Stanelyte — Egzodo literatūros skerspiūvis ................................................................. 283
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų svetimomis kalbomis .................................................... 286
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................... 288
 
Skaityti daugiau...
 
STUDENTŲ MAIŠTAS PDF Spausdinti El. paštas

ANKETINIS SIMPOZIUMAS

Studentų maistinis sąjūdis pastaraisiais metais taip plačiai pasireiškė įvairiuose kraštuose, kad galima jį vadinti šio meto pasauline problema. Vienaip ar antraip, jis visus domina, nors ir kaip skirtingai į jį žvelgiama. Tik jaunų metų pokštavimas, spaudos ir televizijos išpučiamas, ar rimtų pasekmių "kultūrinė revoliucija"? Ar šios pasekmės reiškia tik nihilistinės anarchijos grėsmę, ar jos liudija ryžtį kurti "tobulesnę ateitį"? Vieni visą vykstantį maištavimą universitetuose sutinka piktindamiesi ir nesibaimindami atvirai jį smerkti. Antri, norėdami "nesikompromituoti" jaunimo akyse, viešai pataikaujamai vertina ir tai, ką širdyje taip pat laiko ekscesais. Vieni šiam visam maistiniam sąjūdžiui neteikia reikšmės, laikydami praeisiančia mada, kaip visos mados netrunka praeiti. Antri, žvelgdami pro ekscesus į gilesnį dabarties jaunimo dvasinį nerimą, laiko jį reikšminga dabarties problema.

Kaip iš tikrųjų yra? Užuot bandę gauti šiuo klausimu vieną straipsnį, bandome klausimą pasvarstyti anketinio simpoziumo būdu. Žemiau pateiktuosius klausimus parengė dr. A. Sužiedėlis, o juos atsako žurnalo redakcijos bendradarbiai, dirbantieji universitetuose (su viena išimtimi) — jaunoji profesūra. Ir tie, kurie jau yra pasiekę profesoriaus akademinį rangą, aplamai dar neseniai yra patys buvę studentai.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranas Visvydas   
ISTORIJOS GARBEI

Kai aplankysiu Azijos lopšj, istorijos garbei
aš palytėsiu griuvėsių delną Harapos mieste.
Bet nepatirsiu, ar mano kaimo šventi griuvėsiai
bus kada nors palytėti praeinančio pirštų.

Žemės paminklai! Visur apšlakstyti žmonijos krauju.
Ak, ziguratai Bagdado ir Istambulo melsvi kupolai!
Kabantys Persijos sodai, pakvipę Firdusio vaisiais.
Freskos Asyžiuje. Puokštės ovalo. Rigvedos eilės.
Jūs ir dainužė mano gimtinės vienam pasauly
bręstat sapnuose ir nenutylat vasaros naktį.
Savo reljefų raštais ir piešiniais Altamiros
verčiate žmogų pamilti senovės amžiną grožį.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZENONAS IVINSKIS   
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje

Įvadas: Šaltinių padėtis ir metodologinės pastabos
Kalbėti šiandien apie nepriklausomos Lietuvos politinių santykių raidą su Sovietų Sąjunga, nors ir kelių dešimtmečių perspektyvoje, vis tebereiškia pirmiausia prisiminti anas tragiškąsias birželinių deportacijų dienas (1941). Tūkstančių šeimų išdraskymas, jų deportavimas į nežmoniškas gyvenimo sąlygas, kurias tik dalis tautiečių tepakėlė ar su palaužta sveikata vėliau tėvynėn galėjo grįžti, psichologiškai apsunkina šio klausimo nagrinėjimą. Bebandant analizuoti taikos meto santykius, savaime prisimena priverčiamųjų darbo stovyklų vaizdai. Pradedant įspūdingais aprašymais lietuvių vargų Vorkutos darbo vergų stovykloje, pateiktais prieš keliolika metų Scholmerio ("Mirusieji sugrįžta") ir baigiant gyvais eilės tautiečių liudijimais (B. Armonienė, H. Tautvaišienė, S. Rūkienė ir kt.), stoja prieš akis kančios, skurdas ir mirtis tų, kurie žuvo Sibiro taigoje.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai