Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠIANDIENINIAI EKUMENINIAI REIKALAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas Bagdanavičius   
Aktualiais ekumeniniais klausimais popiežius Jonas Paulius II yra pasisakęs įvairiomis progomis, bet ypač gausiai š.m. vasario 8 d., kalbėdamas Krikščionių vienybės sekretoriato visuotinio susirinkimo dalyviams

Popiežius Jonas Paulius II vasario 8 d. audiencijoje priėmė Krikščionių vienybės sekretoriato visuotinio susirinkimo dalyvius ir pasisakė, kaip jis žiūri į ekumeninę veiklą.
Tarp kitko jis kalbėjo:

"Aš dažnai per šiuos mėnesius sakiau ir noriu dabar pakartoti, kad . .. tai pasilieka pastoracinės mano veiklos Bažnyčioje svarbi mano tarnybos dalis."
Apie ištikimybę ir vienas kito susiklausymą popiežius šitaip išsireiškė:

"Vienybė reikalauja ištikimybės, tai reiškia, nuolat gilėjančio vienas kito klausymosi. Tikro dialogo dalyviai su broliška meile iššaukia vienas kitą vis didesniam ir didesniam reikalavimui: būti ištikimais Dievo planui visoje jo pilnumoje."

Popiežius kvietė visus peržengti istorines ribas platesnei Dievo įtakai: "Pasilikdami ištikimi Viešpaties maldai, kai jis meldėsi už vienybę . . . (dialogo dalyviai) nuolat įsipareigos išeiti anapus ribų, į kurias religijos istorija kiekvieną yra patalpinusi, kad visi vis labiau atsivertų 'pločiui, gyliui, aukščiui ir ilgiui' paslaptingo Dievo plano, kuris viršija visokį žinojimą".

Apie didelį teologų vaidmenį šiuose pokalbiuose popiežius šitaip pasisakė:

"Dar daugiau, kalbant apie broliško dialogo dvasią, kuri turi reikštis, aš norėčiau pasakyti, kad ji pirmiausia turi reikštis teologų tarpe, kurie Katalikų Bažnyčioje yra įpareigoti siekti teologinio atsinaujinimo. Žinoma, tai įpareigoja, kad šis dialogas būtų vykdomas tiesoje ir ištikimybėje. Tai yra neišvengiama pusiausvyros sąlyga, kuri tun tave paveikti, kad Bažnyčios autoritetui nebeatsirastų reikalas pareikšti, jog kai kurie nariai yra paėmę kelią, kuris nėra tikras atsinaujinimo kelias. Jei autoritetas yra įpareigotas įsiterpti, tai jis veikia ne prieš ekumeninį sąjūdį, bet prisideda
prie sąjūdžio, duodamas žinoti, kad kai kurie keliai ar kelio sutrumpinimai neveda į siekiamą tikslą.,,

Toliau popiežius pasakojo apie savo apsilankymą pas patriarchą Dmitrios Konstantinopolyje. Juodu dalyvavo vienas kito aukojamose mišiose, tačiau nekoncelebravo. Kon-celebravimo viltį popiežius šitaip aptarė:

"Tose maldose mes skaudžiai išgyvenome, kad, deja, taip yra, kad mes negalime koncelebruoti. Reikia viską daryti, kad koncelebracijos diena būtų paskubinta. Ir pats mūsų atsiskyrimo užsitęsimas juo labiau verčia ją paskubinti."
Toliau popiežius praneša apie dialogo pradžią tarp Vakarų ir Rytų Bažnyčių. Iš šio dialogo popiežius daug tikisi. Jis "sudarys galimybę tarp skirtingumų ir nesusipratimų, paveldėtų iš istorijos, atrasti kelius, kurie galų gale ves mus į bendrą tikėjimo išpažinimą kartu su eucharistine koncelebracija".

Popiežius toliau apžvelgia Koptų Bažnyčios atstovų atsilankymą Vatikane praėjusį birželį. Tai yra Egipto krikščionių Bažnyčia, su kuria santykiai buvo pradėti Pauliaus VI. Komisija, dirbanti su Anglikonų Bažnyčia, savo pranešimą pateiks ateinančiais metais.

Apie šiais metais švenčiamą 450 metų sukaktį nuo Augsburgo išpažinimo paskelbimo, popiežius taip pat labai palankiai išsireiškė. Augsburgo išpažinimas buvo paruoštas Liuterio laikais, kaip priimtinas katalikams ir protestantams, tačiau prie jo priėmimo nebuvo prieita. Jonas Paulius II apie tai šitaip kalbėjo:
"Šiais metais sukanka 450 metų nuo Augsburgo išpažinimo. Savo dialoge su Pasauline liuteronų federacija mes pradėjome atrasti gilius ryšius, kurie jungia mus tikėjime ir kurie buvo užmaskuoti praeities polemikų. Jeigu po 450 metų katalikai ir liuteronai įstengtų ateiti iki tikslesnio istorinio šio dokumento vertinimo ir daugiau veidmens jam skirti Bažnyčios istorijos raidoje, tai būtų reikšmingas žingsnis vienybės kryptimi."

"Turint prieš akis daugybę kliūčių, kurias reikia nugalėti, tie visi pokalbiai reiškia daugybę pastangų, vedančių į tą patį tikslą."
Pop. Jonas Paulius į ekumeninę veiklą nežiūri kaip į dalyką, atsietą nuo pastoracijos.

"Aš esu minėjęs, kad rūpestis bendradarbiauti su kitais krikščionimis broliais turi rasti vietą apaštalavime. Tai reikalauja nuotaikų ir širdies pasikeitimo, kas suponuoja visą orientaciją ruošiant dvasiškiją ir vadovaujant krikščionių visuomenei. Ir katechetika čia turi savo vaidmenį, apie ką aš neseniai priminiau . . ."
Paruošė Vyt. Bagdanavičius
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai