Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Konkursas PDF Spausdinti El. paštas
• Akademinis Skautų Sąjūdis, mėgindamas prisidėti prie lietuvių literatūros puoselėjimo, 1958 metų rugsėjo mėnesį paskelbė Jaunimo Literatūros Konkursą. Svarbiausia, konkursas stengiasi paskatinti jaunuosius mūsų tautos literatus, ribodamas amžių iki 30 metų. Be to, dalyviais gali būti visi lietuviai, nežiūrint ideologinių pažiūrų (išskyrus  komunistines).
Skiriamos dvi premijos: $150 už geriausią grožinės prozos kūrinį ir $150 už geriausią poezijos kūrinį. Pagrindiniu reikalavimu yra augš-tas meninis lygis. Temų pasirinkimas yra laisvas.
Konkurso terminas yra 1959 m. balandžio mėn. 30 d. Jury komisiją sudaro: M. Katiliškis, A. Landsbergis, H. Radauskas ir R. Šilbajoris. Raštus siųsti ar konkurso taisyklių reikalais rašyti: R. Šilbajoris, 108 East College Street, Oberlin, Ohio.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai