Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠVIETIMAS [2454-2479] PDF Spausdinti El. paštas
2454. Akademinis gyvenimas: Universitet. pasaulyje: [Trumpa apžvalga iš užs. univ. gyvenimo] // 1947. - Nr.4. - P.183-185; 1948. - Nr 21. - P.532.

2455. [Andriekus, Leonardas]. Vienašališkos stipendijos: [Žinutė apie stipendijas Vidurio Europos studentams, studijuojantiems tik tiksliuosius mokslus] // 1954. - Nr.10.
- P.476. -Parašas: L.A.

2456. Didelis įnašas tarptautiniam studentų bendradarbiavimui: [Įkurta katalikų
studentų federacija UNITAS, Miunchenas, 1947.05.16: Žinutė] // 1947. - Nr.3. - P.134.
- (Akad. gyvenimas). - Parašą s: Ž.

2457. Foersteris Fr. W. Fr.VV.Foersteris kalba mums: Pasikalbėjimas su M.Pečkauskaitės mokytoju: [Vok. pedagogas etikas savo atsiminimuose pamini rašyt. Šatrijos Raganą] / Kalbėjosi Antanas Ramūnas // 1956. - Nr.5. - P.198-206: iliustr.

2458. Gaidamavičius, Pr[anas], Orginali Quebec'o švietimo sistema // 1954. -Nr.4. - P.187-188.

2459. Gidžiūnas, Viktoras, O.F.M. Viduramžių universitetai ir jų magistrų veikalai // 1962. - Nr.2. - P.87-89: portr.

2460. Kojelis, Linas. Jaunieji revoliucionieriai Amerikos universitetuose: [Apie studentų sąjūdžius] // 1975. - Nr.8. - P.363-366.

2461. Kriaučiūnas, Romualdas. John Dewey palikimas pedagogikoje: [Amer. pedagogikos filosofas, 1859-1952] // 1991. -Nr.4. - P.322-324.

2462. Lingis, Juozas. Apophoreta Tartuensia: [Trumpai apie Tartu univ. atkūrimui skirtą leid.] // 1952. - Nr.4. - P.l 86-187.

2463. Liulevičius, A [runas]. Amerikos studentai bruzda: [Apie įvairius studentų sąjūdžius] // 1965. - Nr.6. - P.274-275.

2464. - Protestas universitetuose: [Prieš neteisingą studentų atranką kar.
tarnybai: JAV] // 1966. - Nr.8. - P.373-374. -Parašas: A.L.

2465. Maldeikis, Petras. Dėl Antano Šerkšno recenzijos [išsp. "Aiduose", 1959, Nr.4, apie aut. kn. "Vakarų Europos ir J.A.Valstybių auklėjimas"] // 1959. - Nr.6. -P.271-272.

2466. JAV pedagoginė filosofija: [Aptariamos pragmatist., realist., ideal-
ist. bei katalik. pedagog. filosofijos kryptys] // 1954. - Nr.5. - P.233-234.

2467. Mockus, K[azys]. Aukštesnioji mokykla JAV: [Mokslo organizavimo klausimai] // 1963. - Nr.4. - P.146-151.

2468. Musteikis, Antanas. Užpustyta akademinė laisvė: Viešų ir privačių m-klų klausimas: [JAV švietimas] // 1970. - Nr.6. - P.241-246. - Išnašos: 6 pavad.

2469. Paškus, Antanas. O vis dėlto jie kuria tobulesnę ateitį: [Pasisakymas prieš
JAV univ. studentų riaušes] // 1969. - Nr.6. - P.271-273.

2470. Ramūnas, Antanas. F.VV.Foersteriui mirus: [Apie įžymųjį vok. pedagogą, 1869.06.02 - 1966.01.09] // 1966. - Nr.8. - P.368-370. - Išnašos: 33 pavad.

2471. [Stočkus, Bronius], Aukštosios mokyklos Amerikoje // 1952. - Nr.8. -P.380-381. - Parašas: Br.St.

2472. Studentų maištas [JAV univ.]: Anket. simpoziumas // 1969. - Nr.6. - P.241-251. - Pasisakymų aut.: Birutė Ciplijauskaitė, Ilona Gražytė, Romualdas Kriaučiūnas, AĮrūnas] Liulevičius, Juozas Navickas, Antanas Paškus, R.Sealey, KĮęstutis] Skrupskelis, Viktorija Skrupskelytė, Antanas Sužiedėlis, Vytautas Vardys.

2473. [Sužiedėlis, Antanas]. Įvykiai Amerikos katalikų universitete: [Apie dėstytojų ir studentų boikotą Vašingtono univ. 1966 m. balandžio pabaigoje] // 1967.
- Nr.6. - P.266-268. -Parašas: A.Sž.

2474. Šerkšnas, Antanas, dr. Amerikoniškoji auklėjimo filosofija// 1953. - Nr.5.
- P.204-209.

2475. "Unitas" gina užsieniečių studentų reikalus: [Tarptaut. federacija] // 1947.
- Nr.5. - P.238-239.

2476. Vaitiekūnas, VĮytautas]. Konvencija prieš mokyklinę diskriminaciją: ĮPriimta UNESCO Visuot. susirinkime 1960.12.14] // 1961. - Nr.5. - P.229-232.

2477. Varnienė, Marija. XII tarptautinis Montessori kongresas [Frankfurtas prie Maino, 1959 m. kovo mėn.] // 1959. - Nr.10. - P.454-455.

2478. Vasyliūnienė, Elena. Montessori principai kasdienybėje // 1955. - Nr.4/5.
- P.192-194.

2479. Visvydas, Pranas. Ar jie kuria tobulesnę ateitį?: Laiškas iš Kalifornijos:
[Apie studentų išpuolius] // 1969. - Nr.3. - P.132-134.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai