Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ ŠVIETIMAS Pradinis ir vidurinis mokslas [2480-2533] PDF Spausdinti El. paštas
2480. Abromaitienė, Adelė. Vaizdinės mokymo priemonės [šeštadien. m-klų jaunesniesiems skyriams] // 1968. - Nr.5. - P.222-224: iliustr.

2481. Aistis, Jonas. Bendrojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje: [1955-1957 m. darbo analizė] // 1958. - Nr.6. - P.251-256; Nr 7. - P.298-304.

2482. Amžinasis švietimo klausimas: [Liet. švietimo problemos Vokietijos pabėgėlių stovyklose] // 1946. - Nr.5. - P.67. - Parašas: P.Jan.

2483. Andriekus, Leonardas. Namai gimnazijai: [Žinutė apie Vasario 16 gimnazijos pastato įsigijimą] // 1953. - Nr.5. - P.240. -Parašas: L.Gendrutis.

2484. Pranciškonų gimnazijos pirmoji laida [baigusi 1960 m.
Kennebunkportas, JAV] // 1960. - Nr.6. - P.270-271: iliustr. -Parašas: L.A.

2485. Pranešimas apie Šv. Antano gimnaziją: [Pranciškonų provinciolas
praneša apie gimnazijos uždarymą] // 1969. - Nr.6. - Virš. 3-ias p.

2486. Šv. Antano gimnazija Kennebunkporte: Penktosios laidos proga: [Apie
išleistuvių iškilmes] // 1964. - Nr.6. - P.295-296. -Parašas: L.A.

2487. Tėvams ir motinoms: [Kvietimas leisti vaikus mokytis į lietu v. Šv.
Antano gimnaziją Kennebunkporte] // 1965. - Nr.2. - Virš. 3-ias p.

2488. Vargo mokykla: [Apie 12 Vokietijoje esančių 12 liet. m-klų, kurias
būtina labiau šelpti: Žinutė] // 1953. - Nr.5. - P.239-240. -Parašas: L.A.
Antanaitis S. Pranas Dovydaitis - "Saulės" gimnazijos direktorius. - Žr.8812.

2489. Babrauskas Ben[ediktas]. Gyvosios Lietuvos pavyzdys: [Apie Cicero liet. m-klą Čikagoje bei jos vadovą kun. Igną Albavičių] // 1963. - Nr.l. - P.35-36.

2490. Barzdų kas, Stasys. Auklėjimo ir visuomeninio brandinimo reikalai tremties mokykloje: [M-klų Vokietijoje darbo patyrimas ir perspektyvos] // 1947. - Nr.2. -P.72-75.

2491. Lietuvio mokytojo vaidmuo: [Car. Rusijos okup. Lietuvoje, o taip
pat nepriklausomybės metais] // 1967. - Nr.9. - P.382-387: portr.

2492. Brazaitis, JĮuozas], prof. Mokyklos ir mokytojo uždaviniai tremtyje // 1947. - Nr.l. -P.20-22.

2493. Čižiūnas, Vaclovas. "Ar Tamsta pastebėjote...": [Pasisakymas apie Lietuvos mokyklą] // 1972. - Nr.1/2. - P.53: portr.

2494. Dundulis, A[leksandras]. Pirmiau pagalvokim: [Liet. emigracijos švietimo klausimai. Vokietija] // 1945. - Nr.10. - P.l2.

2495. Dundzila, Tomas. Tomo Dundzilos pareiškimas: [JAV liet. moksleivio įspūdžiai apie mokymąsi 3 mėn. Vilniaus 7-ojoje vid. m-kloje 1981 m.] // 1982. -Nr.5. - P.357.

2496. Gailiušis, Jurgis, tėv. Pranciškonai atidaro Šv. Antano kolegiją
[Kennebunkporte, JAV: Žinutė] // 1956. - Nr.4. - P.187.

2497. Statoma nauja gimnazija [liet. vaikams Kennebunkporte, JAV] //
1957. - Nr.6. - P.287: iliustr.

2498. Gimnazijų direktorių ir pradinių mokyklų vedėjų suvažiavimas [Miunchenas,
1945 m. lapkr. 4 d.] // 1945. - Nr.8. - P. 12.

2499. Girnius, Juozas. Šeštadieninės mokyklos rūpesčiai: [Lituanist. m-klų
klausimai. JAV] // 1954. - Nr.3. - p.97-103. - Parašas: Juozas Alaušius.

2500. Šv. Antano gimnazija lietuviškuoju žvilgsniu: [Trumpai apie liet.
gimnaziją Kennebunkporte, JAV] // 1965. - Nr.4. - P.l82. -Parašas: Alaušius.

2501. Tautinio auklėjimo problema tremties mokykloje: [Apibendrinamas
liet. m-klų patyrimas Vokietijos pabėgėlių stovyklose] // 1948. - Nr.ll. - P.58-62.

2502. Ignatonis, Jeronimas. Mokykla tautinio auklėjimo eigoje: [Apie šeštadien.
lituanist. m-klas. JAV] // 1968. - Nr.7. - P.323-325.
Švietimo sekcijos posėdis. - Žr.224.

2503. Juodelis, Br[onius]. Mokytojų dienos: [12-oji JAV ir Kanados lituanist. m-klų mokytojų savaitė, Torontas, 1978 m. birž. 27-30 d.: Darbo apžvalga] // 1978. -Nr.8. - P.372-374: iliustr.

2504. Kavaliūnas, Jonas. Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai: [Apie lituanist. m-klas, jų vadovus bei rėmėjus. JAV] // 1972. - Nr.1/2. - P.4-8: portr.

2505. Kazlauskas J. Vardan tos Lietuvos...: [Miuncheno liet. gimnazijos direktoriaus kvietimas šviestis] // 1945. - Nr.4. - P.5.

2506. Kazlauskas, Jeronimas. Lietuvos mokyklų tragizmas: [Apie m-klų sovietinimą, sąžinės laisvės pašeidimus]: Str. gautas iš Lietuvos // 1980. - Nr.3. -P.147-154.

2507. Kojelis, Juozas. Lituanistinio švietimo rūpesčiai: [JAV ir Kanadoje] // 1967. - Nr.3. - P.135-136.

2508. Kučas, Antanas. Kelias į lietuvių mokyklas Amerikoje: [Apžvelgiamas laikotarpis nuo 19 a. pab. iki 20 a. vidurio] // 1960. - Nr.7. - P.288-295.

2509. Lietuvių Gimnazijos Muenchene įsteigimo aktas [1945 m. rugs. 22 d.] // 1945. - Nr.4. - P.7.

2510. Lietuvių gimnazijų direktorių suvažiavimas [Vokietija, 1946 m. sau s. 12-14. Paminėti [Mykolas] Židonis, I[gnas] Malinauskas, [Jonas] Kavaliūnas] // 1946. -Nr.2. - P.30. - (Margasis gyvenimas).

2511. Maldeikis, PĮetras]. Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties mokykloje // 1947. - Nr.5. - P.236.

2512. Tradicinis lietuvių auklėjimas: [Apie auklėjimo namuose ir m-kloje
sistemą, kryptingumą bei metodus] // 1954. - Nr.9. - P.385-395.

2513. Malėnas, Ignas. Iš kovos su naciais dėl Lietuvos moksleivių: [Atsiminimai
apie Švietimo vadybos veiklą] // 1975. - Nr.2. - P.91-93: iliustr.
Lituanistinis švietimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse. - Žr.231.

2514. —-— Vaikas - būsimojo charakterio tėvas: [Vaikų ugdymas šeimoje] //
1966.-Nr.4.-P.168-171.

2515. Masilionis, Juozas. Mokytojų studijų savaitė: [6-oji JAV ir Kanados liet. mokytojų studijų savaitė, Čikaga, 1972 m. rugp. 6-12 d.] // 1972. - Nr.8. - P.398-399.
Mockus K. Būdai ir priemonės lituanistiniam švietimui sustiprinti. - Žr.233.

2516. Mokykla ir valstybė: [Apie vysk. P.Būčio studiją "Apie apšvietą" (Chicago, 1918 m.) // 1949. - Nr.24. - P.139-140. - P a r a š a s: A.

2517. Mokytojų studijų savaitė: [Surengė JAV LB Švietimo taryba Dainavos stovykloje 1967.07.30-08.06] // 1967. - Nr 9. - P.392-400: iliustr. -Parašas: J.K. ir J.M.

2518. Mokslo metų pradžia Šv. Antano gimnazijoje Kennebunkport, Maine: [Informac. žinutė] // 1964. - Nr.8. - P.384: iliustr.

2519. Pauliukonis, Pranas. Lietuvos mokytojas amžių sūkuriuose: [Iš Lietuvos švietimo istorijos] // 1967. - Nr.9. - P.369-380.
Vasaros mergaičių stovyklos. - Žr.194.

2520. Petrauskas, Konstantinas. ALVUDas: [Amerikos liet. vaiko- ugdymo d-ja, jos veikla] // 1971. - Nr.5. P.227-228: iliustr.

2521. Pikūnas, Justinas. Humanistinių vertybių ugdymas: Dalis minčių iš paskaitos, skaitytos LKMA IX suvažiavime 1973.IX.1 Bostone: [Apie asmenybės ugdymą šeimoje, m-kloje] // 1973. - Nr.10. - P.433-437. - Išnašos: 12 pavad.
Prialgauskaitė G. Tautinės kultūros išlaikymas priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus jaunime. - Žr.237.
Puišys J. Vaikų vasarinės stovyklos. - Žr.195.

2522. Ramūnas. Antanas, dr. Pagrindinės linkmės lietuvių pedagogikoje: [Nepriklausomos Lietuvos ped. patyrimas] // 1948. - Nr.20. - P.442-450. - Išnašos: 13 pavad.

2523. Ribokienė, E[lzė]. 13-oji JAV ir Kanados mokytojų studijų savaitė [Kennebunkportas, JAV, 1979 m. liep. 8-15 d.: Lituanist. m-klos: Darbo apžvalga] // 1979. - Nr.8. - P.365-366.
Rinkūnas A. Lietuviškos mokyklos turinys. - Žr.238.
Lituanistinio švietimo problemos. - Žr.279.

2524. Rūkienė, St[efanija]. Švietimas pavergtoj Lietuvoj: [Apie soviet. auklėjimą Lietuvos m-klose] // 1967. - Nr.9. - P.388-391.

2525. Stonys M. Vargo mokyklos: [Liet. pabėgėlių m-kla Augsburge: Žinutė] // 1945. - Nr.9. - P.l3. - (Margasis gyvenimas).

2526. Studentų ir moksleivių stovykla [1949 m. rugpjūčio mėn. Kressbronne: Žinutė] // 1949. - Nr.24. - P.143. -Parašas: A.U. - (Įvykiai ir žmonės).

2527. Šidlauskaitė, Ag[ota], dr. Vaiko ugdymas tiesos meilei // 1954. - Nr.2. -P.73-76.

2528. Truputis margojo mūsų gyvenimo: 2.Švietimo // 1945. - Nr.l. - P.3; Nr.2. - P.2-3; Nr.3. - P.2.

2529. Vaitiekūnas, VĮytautas]. Švietimas okupuotoje Lietuvoje: [Krit. apžvelgiama vid., spec. vid. ir aukšt. mokslo padėtis iki 1959 m.] // 1960. - Nr.l. -P. 11-20.

2530. Vasyliūnienė, Elena. Materialistinės pasaulėžiūros laidai lietuvių pedagogikoje: [Nagrinėjama prof. J.Vabalo-Gudaičio ped. sistema] // 1953. - Nr.10. -p.460-464.

2531. Viekšnelis J., mok. Gimnazijos ar amatų mokyklos?: [Kvietimas gimnazijose diegti mokiniams žinias ir apie amatus, siekiant diferencijuoti jaunimą pagal sugebėjimus] // 1945. - Nr.7. - P.5.

2532. Mūsų mokyklai: [Apie sunkią emigrac. m-klos padėtį] // 1945. -
Nr.6. - P.4.

2533. Žvinklys J. Mokslo metus pradėjus: [Trumpai apie parap. liet. m-klas. JAV] // 1953. - Nr.8. -P.383.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai