Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Aukštasis mokslas [2534-2580] PDF Spausdinti El. paštas
2534. Akademinius mokslo metus pradedant: [Apie lietuvius studentus emigracijos sąlygomis Vokietijoje] // 1945. - Nr.7. - P.5-6. - Parašas: Kazys A.

2535. Andriekus, Leonardas. Mūsų jaunimas: [Apie liet. išeivijos studentus ir jų leidžiamą anglų k. žurn. "Lituanus". JAV] // 1958. - Nr.l. - P.46-48: iliustr.
Astašaitis A. Pabaltijo universiteto minėjimas. - Žr.213.
Atsišaukimas į lietuvius studentus. - Žr.167.
Barzdukas A. Tautinės kultūros išlaikymas studentijoje. - Žr.216.

2536. Dar mūsų universiteto reikalu: [Org. klausimai] // 1945. - Nr.3. - P.l. - P a-rašąs: Kun. E.P.

2537. Eretas, Juozas. Administracijos kursai Kaune 1925-1926 metais: [Ist. veiklos apžvalga] // 1973. - Nr.2. - P.58-66: iliustr., faks.

2538. Gailėnas J. Akademinis lietuvių jaunimas išeivijoje: [Apie studentų organizacijas] // 1958. - Nr.2. - P.79-86.

2539. Gailiušytė, Jūra. Lietuvis studentas Jungtinėse Amerikos Valstybėse: [Studijos ir visuom. veikla] // 1961. - Nr.10. - P.431-437.

2540. [Girnius, Kęstutis K.]. Studentų suvažiavimas [Klivlendas, 1965 m. lapkr.
25-27 d.: Liet studentų s-gos XV suvažiavimas] // 1965. - Nr.10. - P.457. -Parašas: Stud. K.K.G.

Girnius S.A. Jaunimo suvažiavimai. - Žr.2113.

2541. Goštautas, Stasys, dr. Ispanų humanistas Petras Roizijus Vilniuje (1551-1571): [Minint Vilniaus univ. 400 m. jubiliejų] // 1979. - Nr.9. - P.397-405: portr. - Išnašos: 37 pavad.

2542. Popiežius Grigalius XIII, bule "Dum attente" patvirtinęs Vilniaus akademijos-universiteto įsteigimą: [Port r.] // 1979. - Nr.9. - P.380.


2543. Grinius, J[onas], dr. Lietuviai studentai ir jų vyresnieji Jungtinėse Amerikos Valstybėse: [Studentai ir lietuvybė] // 1962. - Nr.3. - P.104-110.

2544. Yla, Stasys. Tautybių sankritis Vilniaus universitete 1803-1832 metais: Paskaita, skaityta LKMA suvažiavime Čikagoje 1979.VIII.31-IX.2: [Minint univ. 400 m. jubiliejų] // 1979. - Nr.9. - P.392-396: portr., iliustr.; Nr 10. - P.432-436: iliustr. -Išnašos: 31 pavad.

2545. Jesaitytė, DĮanutė] M[arija]. Kolegos, susimąstykim: [Išeivijos studentai kviečiami aktyviau įsijungti į visuom. veiklą] // 1948. - Nr.l5. - P.287-288.
Juodelis Br. Akademinio jaunimo sekcijos posėdis. - Žr.225.

2546. Kai kas iš "Ateities" veiklos: [Apie Liet. katalikų studentų s-gą. Vokietija]
// 1948. - Nr.l 1. - P.92. - P a r a š a s: K.
Kolupaila S. Aukštojo mokslo raida Nepriklausomoje Lietuvoje. - Žr.227.

2547. Korp. "Gajos" suvažiavimas: [Apie liet. studentų medikų suvažiavimą Garmiše 1949 m. vas. 19-22 d.: Žinutė] // 1949. - Nr.22. - P.48.

2548. Kriaučiūnas, Romualdas. Lietuviškosios studentijos vertybės laiko tėkmėje: Empir. studija: [Išeivijos studentai] // 1987. - Nr.l. - P.56-58. - Bibliogr.: 2 pavad.

2549. Kuolas, Almis. LSS - snaudžiantis milžinas: [Apie 1971 m. lapkričio mėn. Toronte įvykusį Liet. studentų s-gos suvažiavimą] // 1971. - Nr.10. - P.463.

2550. Lelevelio salė Vilniaus universitete: [N u o t r.] // 1955. - Nr.10. - P.406.

2551. "Lituanistikos katedros sutartis pasirašyta [1981 m.] lapkričio 20 d. Illinois universiteto salėje...": [Žinutė] // 1981. - Nr.6. - P.408. - (Mūsų buityje).

2552. Liulevičius, Arūnas. Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimas Čikagoje [1962 m. lapkr. 23 d.] // 1963. - Nr.l. - P.38-39.

2553. Liulevičius, Vincentas. Kai "Rūtos" žaliavo ir dygo "Tulpės": Mokslus einančio liet. katalik. jaunimo organizacijos XIX-XX a. sandūroje ir ateitininkų sąjūdžio pradžia // 1989. - Nr.3. - P.198-211: portr., iliustr.; Nr.4. - P.277-294: iliustr., portr.

2554. Makaitytė, Sfkirma]. Įspūdžiai iš studentų suvažiavimo: [Š.Amerikos liet. studentų s-gos suvažiavimas 1967 m. gruod. 29-31 d. Baltimorėje] // 1968. - Nr.2. -P.87-88.

2555. Malėnas, Ignas. Šatrijai 40 metų: [Apie Studentų ateitininkų meno d-ją, įsteigtą VDU 1926 m.] // 1967. - Nr.4. - P.181-183: iliustr.

2556. Meškauskas, J[uozas], prof. dr. Vytauto Didžiojo universiteto 30 metų sukaktis // 1952. - Nr.5. - P.234-237: iliustr.

2557. Palubinskas, Feliksas. Ekonominės minties vystymasis ir Vilniaus universitetas: [17-18 a.] // 1983. - Nr.l. - P.20-24. - Išnašos: 54 pavad.

2558. Pedagoginio lituanistikos instituto komiteto atsišaukimas: [Dėl moral. ir material. paramos. Čikaga] // 1960. - Nr.4.- P.176-177. - P a r a š a i: Dr. P.Daužvardis,
M.Krikščiūnas, J.Tamulis, Br.Krištanavičius, JJasaitis, D.Velička.

2559. Rabikauskas, Paulius. Apie pirmąjį bandymą praplėsti Vilniaus universitetą
(1618-1623) // 1977. - Nr.2. - P.62-67.

2560. Lietuviškumo apraiškos Vilniaus akademijoje: Paskaita, skaityta
Čikagoje 1979 m. rugs. 2 d. LKMA XI suvažiavimą užbaigiant, iškilmingame Vilniaus univ. 400 m. jubiliejaus minėjime// 1979. - Nr.9. - P.377-389: liustr., portr. - Išnašos: 18 pavad.

2560. Teisė ir medicina Vilniaus akademijoje: (Iš lig šiol nenaudotų šaltinių)
// 1975. - Nr.3. - P.97-112: faks. - Išnašos: 54 pavad.

2562. - Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose: [Kalbama apie
Levo Vladimirovo, Benedikto Kazlausko, Algirdo Šidlausko, Pauliaus Slavėno str., paskelbtus leid. "Kultūrų kryžkelėje" (V., 1970), apie Romano Plečkaičio str. žurn. "Problemos". Teigiamai vertinamas Stasės Matulaitytės bibliogr. leid. "Astronomai" (V., 1965)] // 1972. - Nr.3. - P.85-91: iliustr.; Balandis [b.n.]. - P.147-153. - Išnašos: 36 pavad.

2563. Rėklaitis, Povilas. Pirmoji Vilniaus universiteto istorija ir jos autorius jėzuitas J.A.Preuschhoffas: Duomenys surinkti vienam antikvar. radiniui įvertinti: [Apie leid. "Universitas Vilensis Jagiellonico-Batoreana Laurearum Academicarum Florida..." (V., 1707)] // 1979. - Nr.5. - P.200-206: faks. - Išnašos: 44 pavad.

2564. Rinkūnas, AĮntanas]. Laiškas Redakcijai: [Dėl Aukštesn. lituanist. kursų Toronte ir jų lankytojų sąstato] // 1978. - Nr.4. - P.188.

2565. Rukša, Antanas. Lietuvos Vytauto Didžiojo universitetas: [Ist. apžvalga] // ^68. - Nr.3. - P.102-107: iliustr.; Nr.4. - P.155-160: portr.

2566. Skrupskelienė, Alina. Studentų ateitininkų meno draugija "Šatrija": [Atsiminimai apie 1924 m. suorganizuotą studentų literatūros ir meno būrelį, 1927 m. įregistruotą kaip meno d-ja. Paminėti J.Paukštelis, V.Ramonas, J.Grušas, J.Grinius, I.Skrupskelis ir kt.] // 1981. - Nr.5. - P.301-308.

2567. Studentai Munchene: [Apie UNRROS Akad. kursus, kuriuos lanko ir lietuviai] // 1945. - Nr.5. - P.4. - Parašas: Antanas nuo Dubysos. - (Margasis mūsų gyvenimas).
2568. Studentų ateitininkų žiemos stovykla [Austrija, 1948 m. vasaris: Žinutė] // 1948. - Nr.12. - P.140-141. - P a r a š a s: P.

2569. Studentų Ateitininkų žiemos stovykla [Garmiše, 1949 m. vas. 23 - kovo 2 d.: Žinutė] // 1949. - Nr.22. - P.48.

2570. Studentų balsas: [Žinutė apie liet. studentų S-gos JAV Šalpos fondo paskelbtą rinkliavą neturtingiems jaunuoliams] // 1954. - Nr.10. - P.476-. - Parašas: L.G.
Studentų ir moksleivių stovykla. - Žr.2526.

2571. Studijuoja arti 2.000 lietuvių: [Daugiausia Vokietijoje: Žinutė] // 1947. -Nr.l. - P.39. - (Akad. gyvenimas).

2572. Tupčiauskas, Algirdas. Pabaltijo šalių universitetas Hamburge-Pinneberge: Žvilgsnis iš 45 metų atstumo // 1991. - Nr.3. - P.206-211: iliustr. - Šaltiniai: 21 pavad.

2573. Vasyliūnas, Izidorius. Studentija ir muzikinis išsilavinimas: [Apie išeivijos studentus] // 1949. - Nr.23. - P.94-95.

2574. Vasys, Antanas, prof. "Anksčiau prieš 12 metų...": [Pasisakymas apie
Fordhamo univ. lituanist. studijas] // 1972. - Nr.1/2. - P.53: portr.

2575. Vilniaus universiteto Smuglevičiaus salė: [N u o t r.] // 1978. - Nr.2. - P.86.

2576. Vilutis, PĮetras]. Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva [1947
m. liep. 25 - rugp. 20 d.: Studijų tikslas - pažinti dabart. kultūrą] // 1947. - Nr.7. -
P.334-335.

2577. Žibutis T. (slapyv.?) Apie fanatizmą ir internacionalizmą Vilniaus universitete: Atsakymas J.Aničui: Iš Lietuvos pogrind. leid. "Aušra", 1980, Nr.21: [Kritkuojamas J.Aničo požiūris į univ. istoriją bei "internacionalizmą" okup. Lietuvoje] //1981.-Nr.l.-P.26-30.

2578. Žiemos stovykla Švarzvalde: [Akad. jaunimo sambūrio "Šviesa" stovykla, 1947.12.30 - 1948.01.08] // 1948. - Nr.ll. - P.92-93. - P a r a š a s: jk.

2579. Žygas, J[uozas]. Pedagoginio instituto šventė: [30-meČio minėjimas, Čikaga, 1989 m. saus. 28 d.] // 1989. - Nr.l. - P.68-69.

2580. Pedagoginio lituanistikos instituto derliaus šventė: [Apie absolventų
išleistuves. Čikaga, 1991 m. saus. 19 d.] // 1991. - Nr.l. - P.67-68: iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai