Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie pedagogus. Nuotraukos [2581-2610] PDF Spausdinti El. paštas
2581. "Lietuvoj sausio mėn. pirmoj pusėj mirė mokytoja Elena Bujokaitė-
Švelnienė...": [Žinutė] // 1971. - Nr.3. - P.135. - (Mūsų buityje).

2582. Vaclovas Čižiūnas, 1900.1.13 -1980.111.10: [N u o tr.] // 1980. - Nr.2. - P.lll.

2583. Magdalena Galdikienė, pedagogė, visuomenininke, liet. katalikių moterų
organizatorė bei vadovė, eidama 88 metus, gegužės 22 mirė Putname: [N u o t r.] //
1979. - Nr.5. - P.235.

2584. "Magdalenos Galdikienės, žymiosios visuomenės veikėjos ir pedagogės 85 m. amžiaus sukaktis paminėta...": [N u o t r.: Su biogr. žiniomis] // 1976. - Nr.9. -P.425. - (Mūsų buityje).

2585. Malėnas (Malinauskas), Ignas. Švietimo tarėjas dr. Pranas Germantas: Atsiminimai [apie Praną Meškauską, 1941 m. pasivadinusį Germantu] // 1974. - Nr.6.
- P.263-267.

2586. Skardžius, Pranas. Dar šis tas apie Pr.Germantą: [Atsiminimai apie Praną Germantą (Meškauską)] // 1974. - Nr.7. - P.323-324.

2587. [Girnius, Juozas]. Mirė buvęs VDU rektorius prof. Julius Gravrogkas [1885.02.05-1968.02.11: Nekrologas] // 1968. - Nr.3. - P.134-135: portr. -Parašas: J.G.

2588. Zaikauskas, Jurgis. Kazimieras Kantrimas, XIX amžiaus visuomenininkas
- šviesuolis Vilniuje [1776-1836: Vilniaus univ. dėstytojas] // 1983. - Nr.3. - P.198-203. - Išnašos: 19 pavad. - Bibliogr.: 4 pavad.

2589. Girnius, Juozas. Pedagogas Petras Maldeikis: [Apie išeivijos pedagogo visuom. ir moksl. veiklą] // 1974. - Nr.10. - P.460-462: portr.

2590. Eidukienė, Danutė. Juozas Masilionis - ištvermingas pedagogas lituanistas: [Čikaga] // 1977. - Nr.9. - P.423-424: portr.

2591. "Jonas Miškinis (g. 1895.VI.30), pedagogas, mirė [1982 m.] lapkričio 19 d. Rochesteryje, N.Y.": [Žinutė] // 1982. - Nr.6. - P.453. - (Mūsų buityje).

2592. "Lietuvoj 1.28 mirė Marija Nemeikšaitė...": [Žinutė] // 1970. - Nr.2. - P.90.
- (Mūsų buityje).

2593. [Girnius, Juozas]. Antanas Paplauskas-Ramūnas: [Otavos univ. pedagogikos profesorius, 1910.12.31 - 1974.05.11: Nekrologas] 1974. - Nr.6. - P.268-271: portr. -Parašas: J.G.

2594. Alšėnas, Pranys B. Antanui Ramūnui-Paplauskui 60 metų: [Ped. dr., profesorius] // 1970. - Nr.10. - P.466-467: portr.

2595. Fr.W. Foersteris ir Antanas Ramūnas: [N u o t r.] // 1956. - Nr.5. - P.200.

2596. "Pranas Razminas, pedagogas (g.1908 m.), mirė [1983 m.] liepos 11d. Chicagoje": [Žinutė] // 1983. - Nr.4. - P.280. - (Mūsų buityje).

2597. "Ona Razutienė, mokytoja, visuomenininke, mirė 1987 m." [data nenurodyta] // 1987. - Nr.4. - P.273. - (Mūsų buityje).

2598. "Pedagogas Klemensas Ruginis mirė Lietuvoje 1986.VH.9": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.225. -(Mūsų buityje).

2599. "Alicija Rūgytė, pedagogė, mirė [1985 m.] birželio 20 d. Chicagoje": [Žinutė] // 1985. - Nr.5. - P.340. - (Mūsų buityje).

2600. "Čikagoj sausio 4 mirė, sulaukusi 70 m. amžiaus, mokytoja, biologė Adelė Sadūnienė-Vaitaitytė...": [Žinutė] // 1969. - Nr.2. - P.91. - (Mūsų buityje).

2601. "Lapkričio 9 Kaune mirė pedagogas dr. Vytautas Soblys...": [Žinutė] // 1969. - Nr.l. - P.41. - (Mūsų buityje).

2602. A.A. Stasė Šimoliūnienė, mirusi 1990 m. lapkričio 20 d. Detroite: [N u o t r.: Su red. prier.] II 1991. - Nr.l. - P.70.

2603. A.a. Palmira Šiurnaitė-Graužinienė, 1903.05.11 - 1984.10.04 [Mokytoja: N u o t r: Su red. prier. JAV] // 1984. - Nr.6. - P.377.

2604. Valančius, Grigas. Juozas Tarvydas-Žagaras [1900.01.06 - 1973.03.29: Liet. k. mokytojas, dirbęs Plungėje, Kretingoje, Rokiškyje ir kt.] // 1979. - Nr.8. -P.366-368: iliustr., portr.

2605. Vasaitis, Antanas J. Stasys Tijūnaitis [1888.05.08 - 1966.07.22: Pedagogas, kultūros veikėjas] // 1977. - Nr.8. - P.365-370: portr.

2606. "Jonas Valaitis, pedagogas (g. 1888.1.26) mirė [1984 m.] sausio 5 d. Chicagoje": [Žinutė] // 1984. - Nr.2. - P.125. - (Mūsų buityje).

2607. "Marija Varnienė, pedagogė, mirė Chicagoje [1982 m.] spalio 10 d.": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2608. "Čikagoj III. 18 mirė mokytojas Domas Velička...": [Žinutė] // 1972. -Balandis [b.n.]. - P.l61: portr. - (Mūsų buityje).

2609. Juozas Vokietaitis: [Lietuv. švietimo pradininkas: N u o t r.] // 1967. -Nr.9. - P.385.

2610. Tomas Žilinskas: [Lietuv. švietimo pradininkas: N u o t r.] // 1967. - Nr.9.
- P.285.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai