Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
F. Vytenis — Juozas Lukša ................................................................................................ 433
Antanas Girnius — Žemės pavidalas ir dydis .................................................................... 441
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai .............................................................................................. 449
Stasys Raštikis — Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti ......................................... 450
Dr. Povilas Rėklaitis — Antanas Tamošius Bukota — lietuvis filosofas,
Paryžiuje miręs prieš šimtą metų ....................................................................................... 459

Pranas Dom. Girdžius — Lin-Yutangui ............................................................................. 468

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
L. A. — Nobelio premijos laureatai — vieni amerikiečiai ............................................... 469
Leonardas Andriekus — Lietuvių Rašytojų Draugijai 30 m. tremty ............................... 470
Tėv. P. Barius, OFM — Įspūdžiai iš Amerikos Lietuvių R. Katalikų
Kunigų Vienybės seimo ...................................................................................................... 471

A. Radžius — Vikingas Marse .......................................................................................... 473
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 474

KNYGOS
Dr. Jonas Grinius — Tris kartus juoktis (Anatolijus Kairys: Trys komedijos) ............. 476
Alaušius — Iš memuarinių knygų: VI. Požėlos jaunystės atsiminimai ........................... 477
Aidų 1976 m. turinys .......................................................................................................... 479

ILIUSTRACIJOS
Viršelių 1 psl. — Vilniaus Aušros Vartų Marija (V. K. Jonyno vitražo detalė pranciškonų koplyčioje Kennebunkporte); viršelių 4 psl. — koplytėlė dabartinėje Lietuvoje (Barstyčiuose). Šis numeris iliustruotas Lietuvos partizanų, žemės geografinėmis ir Paryžiaus senovinių pastatų nuotraukomis. Taip pat Magdalenos Stankūnienės lino raižinio, Stasio Raštikio, Saul Bellow, Birutės Pūkelevičiūtės ir Povilo Gaučio nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (Universitv of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University oi Wisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottavva), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
DECEMBER, 1976
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai