Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Albinas Baranauskas: RUDENYS IR PAVASARIAI, II dalis. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Chicaga, 1976, 347 psl., kaina 6 dol.

Stasys Džiugas: KIŠKUČIO VARDINĖS. Iliustravo VI. Stančikaitė, išleido Lietuviškos knygos klubas, II laida, 56 psl.

ŠVENTOJI DVASIA — BAŽNYČIOS ATNAUJINTOJA. Paruošė prel. dr. Vytautas Balčiūnas, viršelį piešė Ona Mikailaitė, išleido Krikščionis Gyvenime, 1976, 124 psl., kaina 2 dol.

Dorothy Gladys Spider: FOLK FES-TIVALS AND THE FOREIGN COM-MUNITY. Išleido Gale Research Com-pany, Detroit, 1976. 152 psl. Autorė, aprašydama įvairių Europos tautų papročius, nutyli Lietuvą.

BOOKS ABROAD. Leidžia Oklahomos universitetas kas trys mėnesiai, 503-730 psl., vasaros leidinys. Išsami pasaulinės literatūros apžvalga. Rimvydas Šilbajoris recenzuoja Romualdo Granausko novelių knygą "Duonos valgytojai" ir Mariaus Katiliškio "Apsakymus".

Bronius Budriūnas: MIŠIŲ GIESMĖS nr. II. Žodžiai Stasio Ylos. Bendram giedojimui. Broniaus Budriūno K.L.F. leidinys nr. 22; TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIUOSE (Iš fortepiono sonatos "Mano tėvynė", leidinys nr. 20;
AUDRINGI DEBESYS VIRŠ KAUNO (Iš sonatos "Mano Tėvynė"), leidinys nr. 9, išleistas Prano Baltakio lėšomis;
BALTIJOS PAJŪRY (Iš fortepiono sonatos "Mano tėvynė", leidinys nr. 21, išėjęs Jarašūno lėšomis; NEMUNAS LAUŽIA LEDUS PAVASARĮ (Iš sonatos "Mano tėvynė"), JAV LB Kultūros Fondo leidinys nr. 53, Chicaga, 1970. Visi kiti išleisti Broniaus Budriūno K. L. Fondo.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ SENOSIOS IŠEIVIJOS ISTORIJOS, GYVENIMO, VEIKLOS IR DARBŲ PARODA. Redagavo Bronius Kviklys. Aprašomi parodos eksponatai; S. Pieža apibūdina senuosius emigracijos laikus, B. Kviklys pateikia istorines datas, Pranas Garšva aprašo dienraščio "Draugo" 60 m. kelią. Leidinys 62 psl., Chicaga, 1976.

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI NEW YORKE. Redagavo Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, Aleksas Vakselis, Aloyzas Balsys. Nuotraukos P. Giedgaudo, OFM, L. Tamošaičio, R. Kisieliaus. Viršelis Pauliaus Jurkaus. Be daugelio sveikinimų, apibūdinama lietuvių pranciškonų veikla New Yorke per 25 m. Gausu nuotraukų. Leidinys išėjo tai sukakčiai paminėti. 56 psl., Brooklynas, 1976.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai