Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A.R. - D. — žvilgsnis į pernykštę mūsų veiklą ........................................................ 1
Mykolas Vaitkus — Amžinybės pasieny, Teka, teka sidabras, Tyla amžinoji,
Graudu, Jis arti, Vaiko žaidimas, Jos meilė (eil.) ..................................................... 9

J. Šoliūnas — Lietuviškų parapijų problema ........................................................ 11
Paulius Jurkus — šypsena ......................................................................................... 17
Kotryna Grigaitytė — Perlas, Ar tik pėdos sniege (eil.) ........................................ 20
Dr. Kostas Jurgėla — žinios apie pirmuosius lietuvius Amerikoje .................... 21
O. B. Audronė — Po langu (eil.) ................................................................................ 27
Antanas Gustaitis — žmogiškoji tragedija, Op, op, kas ten, Nemunėli (eil.) ... 29
Antanas Musteikis — Sociologų ginčas .................................................................. 30

KŪRYBOS PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Dr. J. Grinius — Rytai ir vakarai tarptautinėje knygų mugėje .......................... 35
Dr. J. Grinius — Romanas apie rezistento nelaimingo meilę ............................. 36

MOKSLAS
A. Ružaniec-Ružancovas — Išleidžiama "Mūsų Lietuva" ................................... 39
A. Mažiulis — žemaičių gyvenos bruožai .............................................................. 41
J. Matusas — Lietuviškas rūtų vainikėlis ir istorija .............................................. 43

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Popiežiaus žygiai .......................................................................................... 45

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Plukas — Baltijos valstybės ir Pavergtų Europos Tautų organizacija ......... 46
Maironio metai ............................................................................................................ 47
"Dirvos" romano konkursas ...................................................................................... 47

Įvykiai ........................................................................................................................... 48

ILIUSTRACIJOS
Šis "Aidų" numeris iliustruotas A. Kezio, S.J., nuotraukomis. Ledo gėlė — viršelio 1 p. Kitų nuotraukų pavadinimai tekste. Be to, V. K. Jonyno vitražo detalė — 8 p., kan. M. Vaitkaus nuotrauka — 9 p., P. Jurkaus vinjetė — 17 p. Curtiaus nuotraukos — 24-25 p., R. Viesulo vinjetė — 29 p., Juozo Kralikausko nuotrauka — 37 p., žemaičių kryžiai — 42 p., M. Dobužinskio "Sopulinga Motina" — viršelių 4 p.

January, 1962
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai