Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Mykolas Krupavičius: KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje 1961 m. Spausdino Draugo spaustuvė. 723 p.
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė; ANT AUKURO LAIPTŲ. Išleido Terra. 112 p.
Alfonsas Tyruolis: SACRA VIA. Romos sonetai. Išleido Ateitis. Chicago, 1961. 77 p. Kaina $1.50.
Antanas Baranauskas: ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Iliustravo Pranas Lapė. Išleido Romuva. New York, 1961. Kaina $5.00.
Stasys Antanas Bačkis: KATALIKŲ BAŽNYČIOS DOKTRINA APIE TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĘ. Atspaudas iš "Suvažiavimo darbų" IV t. 49-66 p. Roma, 1961.
Dr. Alfonsas šešplaukis: ADAM MICKIEWICZ AND LITHUANIA. 16 p.
Stepas Zobarskas: THE MAKER OF GODS. Ten Lithuanian stories. Voyages Press. New York, 1961. 131 p. $3 00.

Stepas Zobarskas: BOBBY WISH-INGMARE, Mangland Books, New York, 1961. 28 p. $1.95.
J. Narūne: AMBARITA. Illustrated by Stanči kaitė. Published by the Council of Lithuanian Women, New York, 1961. 23 p.
ši knyga, "Gintarėlė", lietuvių kalba išėjo 1956 m. Yra vertimas ir ispanų kalba.
Giuseppe Ricciotti: KRISTAUS GYVENIMAS. Išvertė kun. P. Dauknys, M.I.C. Išleido Marijonai, atspaude "Nidos" spaustuvė Londone 1962 m., 966 p. Įrišta kietais viršeliais.
Ignas Matenas: ELEMENTORIUS Ė. Išleista dr. Juozo Kazicko ir dr. Kęstučio Valiūno lėšomis, minint Neries Bendrovės dešimtmetį. Iliustravo dail. Viktoras Simankevičius. Spaudė Saleziečių spaustuvė Italijoje 1961 m. Iliustracijos spalvotos.
Knygų Lentyna. Nr. 4 (124), 1961 m. rugsėjis-spalis.
ALENCHUS SACERDOTUM LI-TUANORUM IN VARUS STATTBUS (Lietuvių kunigų sąrašas). Redagavo kun. Titas Narbutas, STD. Išleido ALRK Kunigų Vienybė. Spaudė Immaculatos spaustuvė Putname, 1961 m., 74 p.
ARENA, 1961 m. 3 nr. Leidžia P.E.N. Centre for Writers in Exile, 8 Egliston Road, London, S.W. 15, 120 p. Literatūrinė medžiaga anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Užpildo tremtiniai rašytojai. Labai įdomus leidinys.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai