Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kenošos lietuviai įsijungė į Lietuviu Fondo vaju PDF Spausdinti El. paštas
šiomis dienomis Lietuvių Fondo valdyba gavo džiugią žinią — Kenošos Lietuvių Bendruomenės apylinkės ribose susibūrė vienuolika vietos lietuvių ir organizuotai įsijungė į Lietuvių Fondą, kiekvienas įneš-damas po 100 dolerių. Kenošos LB apylinkės pirmininko Jono Milišaus-ko teigimu, tai ne profesionalai, bet fizinio darbo atstovai, darbininkai. Jų įsijungimą į LF lėmė ne jų uždarbio didumas, bet supratimas LF paskirties ir jo uždavinių remti lietuvybės stiprinimą bei liet. kultūros ugdymą. Jų vardai: Grigaliūnas Ignas, Juška Bronius, Milašius Stasys, Navickas Antanas, Pociulis Jonas, Pociulis Stasys, Ralys Stasys, Stankus Ričardas, šumskis Jonas, Va-deiša Adolfas, Valaitis Stasys. Iš jų tarpo ypatingai išsiskiria 80 metų turintis neturtingas pensininkas S. Ralys ir JAV gimęs R. Stankus, nuoširdžiai remias Kenošos lietuvių veiklą.

Būrelio nario Broniaus Juškos žiniomis, būrelio iniciatoriais yra J. Pocius ir Ignas Grigaliūnas, kuris taip pat tai akcijai vadovavo. Minimi asmenys atsiuntė Lietuvių Fondui 860 dol. grynais ir likutį pasižadėjimais artimoj ateity sumokėti. Toks džiuginantis rezultatas pasiektas LB Kenošos apylinkės vadovybės ir augščiau išvardytų asmenų iniciatyvos ir aukos dvasios dėka. Kenošos pionierių žygis yra sektinu pavyzdžiu Lietuvių Fondo vajui atskirose  vietovėse organizuoti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai