Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius   —   Istorinė atsakomybė ir viduramžių grįžimo ilgesys .. 201
Faustas Kirša — Garbana (eil.) .................................................................. 211
J. Tininis — Haikas (Ypatinga japonų poezijos forma) .............................. 212
William Shakespeare — Septyni žmogaus amžiai (Vertė J. Blekaitis) ..... 216
Vincas Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą ................ 217
Stepas Zobarskas — Staigmena  ................................................................ 225
Stasys Santvaras — Milžinų paunksmėje brendęs rašytojas
(Poeto Mykolo Vaitkaus 80 m. sukaktis) ................................................... 230

A. Ružaniec - Ružancovas — "Aidų" žurnalo straipsniai li-
teratūros, mokslo, teorijos ir technikos reikalais  ...................................... 235


KŪRYBOS   PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Pauliukonis — Dr. K. Griniaus atsiminimai ir mintys .......................... 237

MOKSLAS
Vladas Viliamas — Prof. Steponas Kolupaila  ........................................... 241

MENAS
P. Jurkus — Lietuvių darbai Vatikano paviljone ....................................... 243
J. Žilevičius — Mirus K. V. Banaičiui  ......................................................  244

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L  Galinis žvilgsnis į K. Ostrausko dramas knygoj ir scenoj ..................... 247

ILIUSTRACIJOS
sis "Aidų" numeris iliustruotas dail. V. K. Jonyno darbais, sukurtais Vatikano paviljonui Pasaulinėje parodoje New Yorke. Visos nuotraukos Vytauto Maželio.
Vatikano paviljono frontines skupltūros fragmentas. Siužetas:
Kenčianti Bažnyčia — 12' augščio, 6' pločio    —    viršelių 11 p.
Paviljono frontinio įėjimo vaizdas 203   
Frontinė skulptūra  207
Centrinės skulptūros fragmentas  219
Centrinės skulptūros viršutinė dalis 222
Monstrancija         229
Altoriaus projekto pagrindinė dalis 233
Bareljefo plokštė, sukurta ir įvykdyta D. Shepherdo —
Shepherdo ir Jonyno Meno Studijoje    -   234
Didysis kryžius 42' augščio, pagamintas iš aluminijaus aukso ir sidabro spalvos plieno. Projektas ir darbo priežiūra V. K. Jonyno     viršelių 4 p.
             "
Kitos iliustracijos: Japonų muzikos instrumentas (vinjetė) — 212. M. Vaitkaus, V. K. Jonyno, Stepono Kolupailos, K. V. Banaičio nuotraukos — 230, 242, 243, 245 p.

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

MAY, 1964
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August by fhe Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, NY. UML Subscription $6.00^ single copy 60 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai