Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis K. Girnius — Dvi pagrindinės šiuolaikinės moralinės teorijos ........................................... 121
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai ............................................................................................... 133
Pokalbis su dail. V. Vizgirda ................................................................................................................ 136
Jeronimas Kazlauskas, — Lietuvos mokyklų tragizmas ................................................................... 147
Eilėraščiai iš Lietuvos .......................................................................................................................... 155
Jonas Papartis — Valentinas Morozas — portreto metmenys .......................................................... 156

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Povilas Dilys — Augsburgo Išpažinimas — XVI amžiaus ekumeninis liudijimas ............................. 162
Kęstutis Trimakas — Nauji ekumeninio dialogo vaisiai .................................................................... 163
Apie psichologiją, jos dėmesį religijai ir jos įnašą kultūrai — pokalbis su dr. Vytautu Bieliausku .. 164
Adolfas Darnusis — Kazį Škirpą palydėjus į amžiną poilsį ................................................................ 167
A.L. — Erdmano "Savižudys" — svarbus Jurašo posūkis ................................................................ 171
Mūsų buityje ......................................................................................................................................... 173

KNYGOS
K. K. G. — Pabaltijo valstybės 1916-1945 ......................................................................................... 173
Vytautas Dyvas — Švelnus užsispyrėlis įkaitusioje aplinkoje
(Juozas Kralikauskas: Įkaitę Vilniaus akmenys) .............................................................................. 174
Povilas Rėklaitis — Neoriginalus leidinys lietuviškai apie buvusius Rytprūsius
(P. I. Kušnerio "Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis") ......................................................................... 177
Atsiųsta paminėti . ................................................................................................................................ 180
Šis Aidų numeris iliustruotas dail. V. Vizgirdos tapybos darbų ir su jo kūryba susijusiomis nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Vasara (1972). Viršelių 4 psl. — Liekni medeliai (1978). Taip pat dr. Vytauto Bieliausko ir Kazio Škirpos nuotraukos.
♦ Vyr. redaktorius dr. Juozas Girnius, 27 Juliette st., Boston, MA 02122. Redaktoriai: dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207; kun. dr. Kęstutis Trimakas,850 Des Planes Ave., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦ Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Bostone; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Munchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
MAY — JUNE, 1980
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai