Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Dr. Juozas Girnius dėl ligos nuo šio numerio pasitraukia iš Aidų vyr. redaktoriaus pareigų.
— Kun. Leonardas Andriekus, O.F.M.,
nuo ateinančio numerio laikinai redaguos Aidus.
— Chicagos Lietuvių operos kolektyvas
balandžio 19, 20 ir 26 pastatė Orffo "Carminą Buraną" ir Leoncacallio "Pajacus". Dirigavo Alvydas Vasaitis, režisavo D. Hicks. Solistai: G. Čapkauskienė, M. Momkienė, C. Kogut, S. Baras, A. Brazis, A. Grigas, P. Gudas, J. Savrimas ir L. Stukas. Baletą atliko 40 šokėjų, paruoštų V. Korsakaitės ir J. Puodžiūno. Susirgus S. Barui, pirmuosiuose dviejuose spektakliuose jį pakeitė Metropolitan operos solistas Harry Theyard. Spektakliai bus apibūdinti ateinančiame Aidų numeryje.
— Čiurlionio ansamblio 40 m. gyvavimo įr jo vadovo Alfonso Mikulskio muzikinės veiklos 50 m. sukaktys gegužės 4 Clevelande paminėtos ansamblio koncertu. Iškilmėje jam įteikta LB Kultūros tarybos 1,000 dol. muzikos premija, kurios mecenatas yra Lietuvių Fondas.
— Lietuvių poezijos dienos Chicagoje įvyko gegužės 30 ir 31. Pirmosios dienos programa buvo skirta Kristijonui Donelaičiui, minint 200 metų nuo jo mirties. Dr. Marija Stankuvienė - Saulaitytė apibūdino Donelaičio kūrybą; akt. Algimantas Dikinis skaitė ištraukas iš "Metų". Antroji diena buvo skirta mūsų gyvųjų poetų kūrybai. Iš savo raštų skaitė Balys Auginąs, Vitalija Bogutaitė, Eglė Juodvalkytė, Kazys Bradūnas, Aloyzas Baronas, Liūne Sutema ir Julija Švabaitė-Gylienė. Poezijos dienas rengia Jauninimo centras. Programas suorganizuoja ir jom* vadovauja Kazys Bradūnas.
— JAV LB Kultūros taryba balandžio 9 įsteigė Lietuvių Bendruomenės literatūros 3,000 premiją. Premija skiriama už geriausią metų grožinės literatūros kūrinį atspausdintą ar rankraštyje, arba už Lituanistinės tematikos humanitarinio turinio mokslo veikalą. Premijai veikalų siuntimo data — gruodžio 31 d. Vertinimo komisiją sudaro trys Kultūros tarybos skirti nariai ir du Lietuvių rašytojų draugijos atstovai, kurie gali būti ne draugijos nariai. Komisija bus paskeltu vėliau.
— Lietuvių Fondo suvažiavimas įvyko gegužės 3 d. Jaunimo centre Chicagoje. Dalyvavo 113 narių. Pranešta, kai praėjusiais metais pajamų turėta 123 082.10 dol. Atskirai paminėtas dr. Jono Gliaudelio testamentinis palikimas — 157,876.43 dol. Artėjama prie dviejų milijonų kapitalo. Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas dabar yra dr. G. Baliukas, vicepirmininkai — S. Baras, J. Kučėnas, S. Kuprys, dr. M. Vygantas, sekr ižd. K. Barzdukas. Informacija rūpinai A. Juodvalkis, renginiais — M. Remienė, ūkiniais reikalais — P. Mažrimas, kontrole — P. Želvys.
— Chicagos Lietuvių tautiniai namai iš 1979 m. pelno paskyrė tris premijas 1,000 dol. — Lietuvos konsulatui Chicagoje; 1,000 — savaitraščiui Dirvai; 500 dol. —Lituanistikos institutui.

M i r t y s. — Regina Ingelevičiene
dailininkė, — kovo 31 Great Neck, N.Y. Kazimieras Germanas, visuomenininkas. — balandžio 18 St. Charles, 111.; prel.Klemensas Razminas, dirbęs Vatikano radijo liet. programose, — balandžio 30 Frankfurte, Vokietijoje; Stasys Orantas, Lietuvos kariuomenės savanoris — gegūžės 9 Clevelande; Nadas Rastenis poetas, visuomenininkas, — gegužės 10 Baltimorėje; R. Spalis — Romualdai Giedraitis, rašytojas, — gegužės 14 Hamburge, Vokietijoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai