Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
M e c e n a t a i: Po 50 dol.: K. G. Ambrozaitis, M.D., Chesterton, IN; dr. M. J. Eimontas, Cherry Hill, NJ; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont.; dr. Vilius Fidleris, Deep River, Ont.; Balys Sakalas, Toronto, Ont., Canada; 35 dol.: Jonas Jukna, Nuernberg, W. Germany.
G a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i: Po 25 dol.: Alena Devenienė, Santa Monica, CA; Dalia Tallat-Kelpšaitė, Chicago, IL; dr. A. Plateris, Bethesda, MD; dr. Silva Pragulba, Highland Park,Mlį Antanas Pocius, kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, NJ; dr. kun. M. Čyvas, Albany, NY; kun. Jonas Pakalniškis, kun. Antanas Račkauskas, Brooklyn, NY; Pr. Joga, Akron, OH; Vincas Akelaitis, Cleveland, OH; Petras Augaitis, Delhi, Ont., Canada; Viktoras Adomavičius, Ormond, Vic, Australia.
R ė m ė j a i: kun. R. Krasauskas, Putnam, CT; Elzbieta Jodinskienė, Chicago, IL; J. U. Narkus, Lavvrence, MA; Bronius Kruopis, Birutė Martinkienė, Rozalija Petronienė, St. Santvaras, So. Boston, MA; Pranas Čepėnas, VVorcester, MA; Antanas Girnius, Roslindale, MA; kun. Alf. Babonas, Alfa Gilvydis, Jonas Rugienius, Detroit, MI; Jonas Paovys, Grand Rapids, MI; Ona Norvilienė, Monroe, MI; Adolf. Vasiulis, Man-chester, MI; K. Graudienė, Milltovvn, NJ; Petras Juška, Ho-Ho-Kus, NJ; Bronė Ka-raškienė, Delran, NJ; J. Vaičkus, Kearny, NJ; Stefa Dimienė, M.D., Middle Village, N.Y.; Ant. Diržys, Brooklyn, NY; kun. Alf. Gleveckas, Albany, N Y; J. Gruodis, Monticello, NY; Petras Povilaitis, A. Šalčius, Great Neck, NY; Regina Kudžmienė, Eugenija Rytėnienė, Little Neck, NY; Jonas Strazdas, dr. Antanas Skėrys, Em. Vainauskienė, vVoodhaven, NY; J. P. Pažemėnas, Queens Village, NY; Apolonija Radzivanienė, Richmond Hill, NY; J. Žaliaduonis, New York City; K. Aukštikalnis, Eugene, OR; kun. Angelius Krasauskas, S.P., Jemez Springs, NM; H. Brazaitis, M.D., VVilloughby, OH; J. Naujokaitis, Cleveland, OH; P. Žilinskas, Lyndhurst, OH; Vikt. Šilėnas, Erie, PA; Jonas Stelmokas, Ladsdovvne, Pa; A. K. Valiuškiai, Barrington, R.I.; Martynas Brakas, Sioux Falls, SD; dr. Gina Skučienė, Hampton, VA; Birutė Ciplijauskaitė, Madison WI; Pranas Mickevičius, Mihvaukee, WI; J. Andrulis, Islington, Ont.; kun. Justinas Bertašius, VVinnipeg, Man.; S. Bilevičienė, A. Jurkus, Ottawa, Ont.; Gina Čapkauskienė, La Salle, Que.; Izidorius Mališka, Č. Rugys, Montreal, Que.; A. Kantvydas, Weston, Ont.; dr. A. Kulpavičius, Burlington, Ont.; St. Kvietys, Calgary, Alta; Jonas Nastatus, Edmonton. Alta.; Alex Plėnys, Mississauga, Ont.; O. Gailiūnaitė, Ant. Gurevičius, I.C.C. Seserys. Paulina Šimkienė, Toronto, Ont.; Canada; kun. V. Kamaitis, Manchester, England: Zenta Hellemans, Antvverpen, Belgium; Jonas Norkaitis, Bad Mergentheim, W. Germany: Pr. Dūda, Stockholm, Sweden; prel. Vincas Mincevičius, Roma, Italy; dr. I. J. Kaunas. Mitcham, Vic; A. P. Šurna, Rosanna, Vic; P. Vaičaitis, Maribyrnong, Vic; dr. A. Mauragis, Picnic Point, NSVV; Juozas Steponas, Edwardstown, S.A., Australia.

AIDŲ administracija visiems nuoširdžiai dėkoja

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai