Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
V. Vaitekūnas — Pijus XI socialine demokratija ....................................................... 241
Kazys   Bradūnas — Mažosios Balades ..................................................................... 245
J . Aistis — Apie laiką ir žmones — Poesis et veritas ............................................... 246
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis ................................................................... 254
Vincas Kazokas — Mylimieji, Medžiai Lietuvoje, Susimąstymas (eil.) ................... 265
Prof.  Vl. Šilkarskis — Rytų Newmanas ................................................................... 265
Jurgis Janavičius — Aš būsiu grįžęs (eil.) .................................................................. 271
Antanas Tulys — Kumberlando kalnuose .................................................................. 272

KŪRYBOS   PASAULYJE

LITERATŪRA
Juozas Lingis — Naujoji norvegu literatūra ............................................................... 273
B . S . — Elisabeth Langgaesser  ............................................................................... 278
J. Ls. — švedu rašytojas Paer Lagerkvist, kandidatas šių metų Nobelio premijai . 278

KNYGOS IR ŽURNALAI
Juozas Lingis — Karlis Straubergs: Lettisk Folktro om de doeda ........................... 279
Aug. R. — Dr. Steponas Kolupaila: Nemunas  .......................................................... 279
Aug. Raginis — J. Daumantas: Partizanai už geležines uždangos ............................ 280
Tomas Žiūraitis,   O.   P. — Kun. Kazys Mažutis: Didžiosios grumtynės ................. 281
A . R . —  Ateitis .......................................................................................................... 281

RELIGINIS GYVENIMAS
Т. V. Gidžiūnas, O. F. M. — Lietuvos Bažnytines provincijos 25 m. jubiliejus ......... 282
T. B. G. — Katalikų ir protestantų susivienijmo klausimu ........................................ 283
A. — Pop. Pijus X paskelbtas palaimintuoju ............................................................... 284

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas   Alaušius — Sutelkus katalikiškąją spaudą .................................................. 285
Skaitytojų pažiūra į mūsų žurnalą  ............................................................................... 286

ILIUSTRACIJOS
Leonardas   da    Vinci — Detale      viršelių 1 psl.
Telesforas   Valius — Kazio Bradūno eilėraščių
apipavidalinimas            245
Rafaelis — Poezija      249
Vilniaus universitetas — Observatorijos kiemas (foto nuotrauka) 257
Elena   Dociene — Galvute      263
Hanna   Dalios — Teateinie Tavo Karalyste (medžio
raižinys)     269
J.   Bakis — Miegančios raganėles (Majolika)       274
Lietuviškos koplytėles viršūne      viršelių paskutinis psl.

JUNE,  1951
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai