Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"TECHNIKOS ŽODIS" NR. 1 PDF Spausdinti El. paštas
Tai pirmas Amerikoje lietuvių kalta iš technikos srities mėnesinis laikraštis.
Turinys: Darbą pradedant — Redakcinė Kolegija.   Linkėjimai Technikos žodžiui — Petras Daudžvardis, Lietuvos konsulas Chicagoje. Kolegos inžinieriai ir architektai — prof. inž. S. Dirmantas. Technikos pažanga — Povilas Jurėnas. Lietuviškos architektūros reikalu — J. Mulokas. Kada turėsime spalvotą televiziją — A. Semėnas. Dirbkime Lietuvos atstatymui — K. Kaunas. Technikos naujienos ir skyrius iš mūsų veiklos.

Redakcinė Kolegija savame žody sako: "Rašys įvairiais technikos ir artimais jes sričiai klausimais, sekant gyvenimo pažangą".
Leidžia: Chicagos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga. Redaguoja Red. Kolegija: K. Bertulis. K. Burba, S. Dirmantas, K. Kaunas, P. Kiaulėnas, P. Jurėnas, J. Jurkūnas, G. J. Lazauskas, J. Mulokas, A. Semėnas, S. Švedas ir V. Tamošiūnas.
Techniškai tvarkė: P. Jurėnas ir G. J. Lazauskas. Prenumerata: JAV ir kitur metams — $2.00, pusmečiui — $1.00.
Administracijos adresas: Technikos žodis, c/o. K. Bertulis, 1616 S. Christiana Ave., Chicago, 111. Telef. RO.  2-8120.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai