Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina: JOBO DRAMA. Venta, 1950. 240 p.
John Steinbeck: TARP PELIŲ IR VYRŲ. Išvertė K. Barėnas. Pradalge, 1950    m. Spaudė Nida, Coventry, 128   p.
Nello Vian: ŠV. ANTANAS PADUVIETIS.   Išvertė   A.  Vaičiulaitis. T. Pranciškonų leidinys. Kennebunk Port, 1951. 144 p.

Ernst Fraenkel: DIE BALTI-SCHEN    SPRACHEN.    Heidelberg, 1950.    Carl Winter — Universitaet-verlag. 126 p.
Dr. J. Balys: TAUTOSAKA APIE DANGŲ.    Išleido   J.   J.   Bochunas. 1951.    24 p.
Vytautas A. Braziulis: Aš LAIKAU PAMALDAS UŽ STALINĄ. Cleveland, 1950 m. 61 p.
GIRIOS AIDAS, Miško kultūros žurnalas, 1951 m. sausio-birželio mėnuo, Nr. 1-2. Leidžia Lietuvos Miškininkų Sąjunga išeivijoje.
Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų draugijos Metraštis, New Ycrk, 1957 m., 20 p.
DARBO RANKOS, Prancūzijos Lietuvių Darbo Sąjungos prie C. P. T. C.   periodinis leidinys, Paryžius, 1951    m., Nr. 2, 23 p.
ADAM MICKEWICZ—The Books of our pilgrimage. Į anglų kalbą išvertė J. K. Tautmyla, Spaudė "Draugas," Chicago, 111., 1950 m., 63 p.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai