Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1980 metų Aidų turinys PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA Bogutaitė Vitalija — Meditacijos ir metamorfozė (eil.) 2
Bradūnas Kazys — Poetas: Kristijono Donelaičio
200 metų sukaktuvinis triptikas 249
Brazdžionis Bernardas — Eilėraščiai 186
Eilėraščiai iš Lietuvos 155
Milosz Czeslaw — Himnas, Atsisveikinimas,
Mittelbergheim (eil.) 337
Nyka-Niliūnas Alfonsas — Eilėraščiai 133
Spalis R. — Bitnikai 214
Šilaitis Mykolas — Eilėraščiai 11
Šimkutė Lidrja — Iš ciklo "Atsukau laikrodį" (eil.) 79
Venclova Tomas — Eilėraštis 66

STRAIPSNIAI

Ciplijauskaitė Birutė — Pastabos apie istorinį
romaną 13
Dailininkas Adolfas Valeška 272
Draugelis J. — Religijos padėtis Sovietų Rusijoje 189
Gidžiūnas Viktoras, O.F.M. — Lietuvos krikš-
čioninimas Vytauto Didžiojo politikoje 320
Girnius K. Kęstutis — Dvi pagrindinės šiuolaikinės
moralinės teorijos 121 198
Kavaliūnas Vacys — Pabaiga ir tolumos (Čiurlio-
nio ansamblio 40 m. sukakčiai) 275
Jakštas J. — Vytautas Didysis, Maskvos kunigaikš-
tija ir totoriai 310
Kazlauskas Jeronimas — Lietuvos mokyklų tra-
gizmas 155
Maciūnas Vincas — Jakštas bara Vaižgantą 81
Czeslaw Milosz apie save 333
Natkevičius Vincas — Vinco Ramono beletristika 23
Natkevičius V. — Idealinės vertybės Donelaičio
asmenybėje ir "Metuose" 241
Nelaukta padėtis 181
Papartis Jonas — Valentinas Morozas — portreto
metmenys 156
Paškus Antanas — Amerika dievų rinkoje... 2, 73
Plateris Aleksandras — Lietuvos Statuto sukaktis 182
Pokalbis su dail. V. Vizgirda 136
Po trisdešimt metų 1
Rabikauskas Paulius — Lietuvos vyskupų dvasinė
genealogija 207
Rubikas Augustinas — Šventasis Raštas ir evoliucija 67
Rubšys Antanas — Dešimt Dievo Įsakymų: Žmo-
nijos nuojauta ir Apreiškimas 260, 338
Skrupskelis Kęstutis — Lietuviai filosofai ir uto-
pinės svajonės 86
Sužiedėlis Simas — Lietuva išorinėje kryžkelėje 301
ekūnas Vytautas — Politika 1979 metais 33
Vidzgiris Julius — Lietuvos laisvės kovos (1940-
1980) 250

KNYGOS
Auginąs Balys: Giesmės žydėjimo metas — Aug.
Raginis 360
Baronas Aloyzas: Laivai ir uostai — V. K 294
Būtėno ir Korsakienės atsiminimai — T. Audrius 298
Dovydėnas Liudas: Vasaros vidudienis — R. Šil-
bajoris 297
fuodeika Vladas, pro f.: Didžioji iliuzija (1979) —
Rimutė Mažylytė 119
u-alikauskas Juozas: Įkaitę Vilniaus akmenys —
Vytautas Dyvas 174
e ris P. L: Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis
(iš rusų k. vertė A. Tenisonas) — Povilas Rėk-
laitis 177
lilašius O.V.: Septynios vienatvės — dr. Jonas
Grinius 364
IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Sausis-Vasaris
Kęstutis Trimakas — Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960-1980 — 46; K. T. — Religija ir sveikata — 50; Juozas B. Laučka — Lietuviai Boriso Pasternako gyvenime — 52; K. Žoromskis — Paprastumas, sujungtas su estetine vizija (E. Kepalaitės kūryba) — 54; Mūsų buityje — 55.
Kovas-Balandis
T. Karaliūnas — Katalikiškoji Lenkija ir žmogaus teisės
— 96; Kęstutis Trimakas — Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960 - 1980 — 98; P. Algis Raulinaitis — Vliko seimas 1979.XII.8-9 Baltimorėje — 105; Antanas Gustaitis — Aktorius Juozas Palubinskas atsiminimuose — 107; Saulė Jautokaitė — Lietuvių Dailės instituto meno paroda — 109; A. L. — PEN Klubo delegatų suvažiavimas Londone — 109; Mūsų buityje — 110.

Gegužė-Birželis
Povilas Dilys — Augsburgo Išpažinimas — XVI amžiaus ekumeninis liudijimas — 162; Kęstutis Trimakas
— Nauji ekumeninio dialogo vaisiai — 163; Apie psichologiją, jos dėmesį religijai ir jos įnašą kultūrai — pokalbis su dr. Vytautu Bieliausku — 164; Adolfas Darnusis — Kazį Škirpą palydėjus į amžiną poilsį — 167; A. L. — Erdmano "Savižudis" — svarbus Jurašo posūkis — 171; Mūsų buityje — 172.

Liepa - Rugpjūtis
Vald. Cukuras — Pirmoji popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika "Redemptor Hominis" — 220; Popiežiaus Jono Pauliaus II idėjos apie ekumenizmo (paruošė Vyt. Bagdanavičius) — 223; Kęstutis Trimakas — Erich Fromm (1900-1980) — 225; Vytautas Volertas — Rūpestis ateitimi — 226; Juozas Prunskis — Poezijos dienos Chicagoje — 229; Mūsų buityje — 232.

Rugsėjis -Spalis
Alfonsas Grauslys — Popiežius Jonas Paulius II — 279; Vytautas Bagdanavičius — Modernios filosofijos kliūtys maldai — 283; Leonardas J. Šimutis — Chicagos Lietuvių operos XXIV sezonas — 285; Juozas Prunskis — Tautinių šokių šventė Chicagoje — 287; V. V.
— Juozas Laučka — dviejų pasaulių žmogus — 290; Vytautas Seirijis — Pedagogas Ignas Malėnas — 291; Mūsų buityje — 292.

Lapkritis - Gruodis
Balys Raugas — Dėmesio vertas JAV LB dešimtmetis — 347; P. Jurkus — Vytautas Kašubą — istorinių skulptūrų kūrėjas — 358; Mūsų buityje — 358.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai