Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Moderniškas iliustruotas lietuvių žurnalas,
kuris paveikslais pavaizduoja pasaulio lietuvių gyvenimą.
Kiekviename numeryje telpa apie 40 aktualių nuotraukų.
Prisiuntus adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai.
Metine prenumerata $3.00 betkuriame krašte.
Adr.: 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.
 

DARBININKAS   IŠEINA   DU   KARTU SAVAITĖJE
Jis sklinda plačiai ne tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje, bet ir kituose užjūrio kraštuose. Subūręs daug bendradarbių, jis puoselėja pirmoje vietoje lietuviškus reikalus, duoda plačias lietuviškų kolonijų korespondencijas, svarsto tarptautines politikos, kultūros ir religijos klausimus. DARBININKAS turi kūrybos, moterų, jaunimo, sporto ir kitus skyrius. DARBININKAS eina 36 metus. Nuo praėjusių metų yra sujungtas su buvusiais "Amerikos" ir "Lietuvių Žinių" savaitraščiais.

Prenumerata metams:
JAV     $5.00
Brooklyne, N. Y.      $5.50
Kanadoje      $5.50
Užsienyje     $5.50
Pusmečiui      $3.00
Susipažinimui siunčiama dvi savaites nemokamai.
Užsakymus su pinigais siųskite:
DARBININKAS,
680 Bushvvick Ave.,    Brooklyn 21, N. Y.

DRAUGAS — GERIAUSIAI INFORMUOTAS DIENRAŠTIS
Jis turi savo korespondentus daugelyje kraštų ir didesniuose užsienio politikos centruose ir plačiai informuoja apie viso pasaulio lietuvius, gyvenimą pavergtoje Lietuvoje. Mokslo, meno literatūros, architektūros klausimais sutelkęs specialistus ir šeštadieniais išleidžia kultūros priedą. DRAUGAS turi lietuvių kalbos, sveikatos, teisės patarėjo, statybos, moterų ir sporto skyrius. Šiuo metu DRAUGAS yra pigiausias lietuvių dienraštis.
DRAUGO prenumerata: Chicagoje ir Cicero:
metams    y2 m.   3 men.    1 mėn.
$9.00   $5.00   $2.75    $1.25
Kitur JAV ir Kanadoje:
$6.00   $4.50   $2.50    $1.00
Užsienyje:
$11.00   $5.50   $3.00    $1.35
Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave.,       Chicago 8, 111.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis     •     Meninė  priežiūra — Telesforas  Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos adresas: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 2, N. Y. Dailininko   adresas: Tel. Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada Administracijos   adresas:  AIDAI,  Kennebunk  Port,  Maine

KAI   TAMSOS   GALYBĖ   NAIKINA
šimtmečiais sukurtas mūsų tautos kultūrines vertybes, KIEKVIENO LIETUVIO INTELIGENTO PAREIGA
skaityti, platinti ir palaikyti vienintelį kultūros žurnalą

AIDUS

AIDAI, pradėję eiti tremtyje, jau treti metai Amerikos žemyne vieningam kūrybos darbui jungia mūsų geriausias mokslo, meno ir literatūros jėgas;

AIDAI palaiko Lietuvos prisikėlimo viltį ir skelbia jai giedrą laisvės rytmetį;

AIDAI, pasitikėdami lietuviškos visuomenės iki šiol rodomu palankumu,

1952 METAIS
dar kartą kiekvieną lietuvį inteligentą kviečia į savo skaitytojų eiles.


PRENUMERATOS KAINA: JAV ir Pietų Amerikoje — metams 5 dol. Kanadoje — 5.25. Kituose kraštuose — 6 dol.

Administracijos adresas:

AIDAI, Kennebunk Port, Maine
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai