Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Pranas Pauliukonis — Lietuvos mokytojas amžių sūkuriuose ........................... 369
Kazys Barteška — Eilėraščiai ............................................................................. 381
Stasys Barzdukas — Lietuvio mokytojo vaidmuo .............................................. 382
St. Rūkienė — Švietimas pavergtoj Lietuvoj ..................................................... 388
J. K. ir J. M. — Mokytojų studijų savaitė .......................................................... 392

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Švenčių komercializacija .................................................................. 401
Juozas Girnius — Leidėjas Kapočius .................................................................. 402
B. Ciplijauskaitė — Dail. A. Tamošaitienės menas ........................................... 403
Ignas Malėnas — Pasisekimo paslaptis, mokant skaityti skiemenų metodu  .. 404
Vt. V t. — Bendruomenės taryba ........................................................................ 405
Mūsų buityje ......................................................................................................... 408
 
KNYGOS
J. B. — Lietuvių liaudies pasaulėjauta (J. Balio) ................................................ 410
Julius Botyrius — Angliška studija apie lietuvius vokiečių literatūroj .............. 411
Vaclovas Čiziūnas — Ir vėl naujienos lituanistiniam mokymui .......................... 413
Titas Alga — Pr. Naujokaičio "Žydinčios dienos" ............................................. 414
Alaušius — Iš memuarinių knygų (vysk. P. Būčio atsiminimai) ......................... 415

Viršelio 1 psl. — P. Rimša: Lietuvos mokykla 1864- 1904 (gipsas, 1906)

Šis numeris iliustruotas dail. A. Tamošaitienės darbais. Be to, nuotraukos iš mokytojo pagerbimo Detroite ir mokytojų studijų savaitės; J. Kavaliūno, J. Kapočiaus ir dr. A. Matulio atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

NOVEMBER 1967

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70^. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai