Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vincas Maciūnas: PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ. Atspaudas iš Aidų (1963-64). Išleido J. J. Bačiūnas 1967. 137 psl., kaina 2 dol.

Jonas Budrys: KONTRŽVALGYBA LIETUVOJE. Atsiminimai I. Išleido "Darbininkas" Brooklyne 1967. Aplankas ir iluistracijos P. Jurkaus. 224 psl., kaina $2.50.

P. Žilys: SUOMIŲ-SOVIETŲ KARAS 1939 - 1940. Išleido "Karys" Brooklyne 1967. 172 psl., kaina nepažymėta.

SU DAINA. Gražinos šimukonienės sudarytas dainynėlis. Išleista New Yorke 1967, parėmus M. Antanaitytei - šalinskienei. Duotos 392 įvairios dainos. Kišeninio formato. 351 psl., kaina 2 dol.

Bronius Budriūnas: MIŠIOS (šv. Kazimiero garbei) vienam arba dviem balsam arba mišriam chorui su vargonais. 1967 Čikagoj išleido "Laiškai Lietuviams", kurie šias jaunimui skirtas mišias buvo premijavę. Gaidų 16 psl.

Dr. J. Puzinas: MŪSŲ JAUNIMAS LAISVĖS SUTEMŲ METAIS. 8 psl. atspaudas iš "Dirvos". Išleido J. J. Bachunas 1966.

Albertas Zubras: IŠEIVIJA IR TAUTA. 13 psl. atspaudas iš "Tėviškės Aidų", išleistas Melbourne 1967.

TĖVYNĖS SARGAS, 1967 nr. 1/28, 160 psl. šiame nr. J. K. Valiūnas rašo apie jubiliejinius 1968 metus, A. Budreckis — lietuvius ir Amerikos politiką, D. Jasaitis — gruodžio 17 perversmą, T. žiūraitis — politikos ir kultūros santykius, V. BagdonavlfImk — valstybines vyskupų konferencijų*, A. Gražiūnas — nacinę Lietuvos okupaciją. E. Turausko ir J. Bičiūno tu lh rologai, apžvalgos, recenzijos, turni lo redaktorius — St. Dzikas.

TECHNIKOS ŽODIS, 1967 nr | Be inžinerinių temų (P. Melniko aplo tautinę architektūrą, V. Petraičio elektrinį automobilį ir kt.), duotas anketinis pasikalbėjimas su humanitarais (A. T. Antanaičiu, V. Kavolių ir R. Šilbajoriu).

TREJI V ARTI, 1967 nr. 4 Siame šiemet pradėto leisti latvių kultūros žurnalo numery J. Zarinš duoda M. Katiliškio vertimų ir pamini mŪBU žurnalo 200-tąjį nr., šių metų gegužės numery įdėto redakcijos str. didelės dalies vertimu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai