Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Visiems skaitytojams, bendradarbiams ir platintojams linkime
džiaugsmingų Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų.
AIDŲ Leidėjai, Redakcija ir Administracija


Antanas   Maceina — Marijos apmąstymas .......................................................... 433
Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją  ................................................................... 437
Kan. M. Vaitkus — Juozas Albinas Herbačiauskas .............................................. 443
L. A.   Herbačiauskas — Erdvės balsai (eil.) ......................................................... 445
Kazys   Bradūnas — Kalėdų saulė, Prarastasisrojus,
Didysis Penktadienis, Velyknaktis (eil.) ................................................................  449

M.   Gimbutienė — Paleolito menas ....................................................................... 450
J.   Augustaitytė-Vaičiūnienė — Drebulė, Audra sode,
Diena rūsti, Lietuvaitės gimimas Rudenio giedra (eil.) ......................................... 455

Jonas   Jasaitis — Federalizmas ir imperializmas Europoje ................................. 455
El. Vasiliūnienė — Materialistinės pasaulėžiūros laidai lietuvių pedagogikoje .. 460

KŪRYBOS     PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas   Lingis — Buities vaizdavimo tradicijos atgimimas suomių literatūroje .. 465
Aug. R.    — Česlovas Grincevičius: Vidurnakčio vargonai ................................. 466
Juozas   Kralikauskas — A. Rinkūnas: Kregždutė ............................................... 466

RELIGINIS GYVENIMAS
Vysk. V. Brizgys — Dievo ir tėvynės reikalais ..................................................... 469
J. Sav. — "Dievo parašiutininkai" Prancūzijoje .................................................... 469

MENAS
Izidorius Vasiliūnas — Prokofjevas ........................................................................ 471

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vysk.   V.   Brizgys — Ateitininkų ir politikos klausimu ....................................... 474
PASTABOS: J. B. — Amerikos lietuvių ketvirtasis kongreras — 475..
Marija Gimbutienė — Konferencija ir leidinys Pabaltijo archeologijai — 475.
Jonas Aistis — Lietuvių enciklopedija — 476.
ĮVYKIAI ..................................................................................................................  477

1953 metų turinys ..................................................................................................... 478

ILIUSTRACIJOS
Coreggio — Kalėdų naktj (detalė)     viršelių 1 psl.
EI   G r e c o — Marijos vainikavimas        435
Romas   Viesulas — Kristaus gimimas (litografija)   ...   438
J. A. Herbačiausko nuotrauka        445
Vytautas   Kašubą — Politinis kalinys        447
M.   Katiliūtė — Motin?.        -   443
Telesforas   Valius — Vinjetė        449
Paleolitinio meno pavyzdžiai      450-453
Ludolfs   Liberts — Venecija        462
M.    K.   Čiurlionis — Jautis iš Zodiako cikl,     451

DECEMBER,   1953
AIDAI-ECHOES. cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.: single copy 50c: Canada $5.25. single copy 55c: Foreign $6.00.—Entered as second class matter at the, post office at Kennebunk Port. Maine. February 7. 1950. under the act of March 3, 187». Additional entrv at  Brooklyn.  N.  Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai