Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
"AIDAI" SKIRIA LITERATŪROS PREMIJĄ
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas TT. Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500.00 pren.iją ui premijos komisijos geriausiu pripažintą grožines literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiama jos taisykles:
1.    1954 metais antrą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1952-1953 m. pasirodžiusius viešumon grožinės literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius komisi jai.
4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32—48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.

5.    Paskutinė data kūriniams jteikti 1954 metų kovo 1 d. Siųsti šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 144 St.. Jamaica 35, N. Y.
6.    Premijuotą kūrinj, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".
7.    Premijos sprendėjų komisiją sudaro: Leonardas Andriekus, Kazys Bradūnas, Juozas Brazaitis, Paulius Jurkus, Antanas Vaičiulaitis.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Meninė    priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos   adresas      Antanas Vaičiulaitis, 83-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
 
DU KARTU SAVAITĖJE IŠEINĄS LAIKRAŠTIS

DARBININKAS

YRA PLAČIAI PASKLIDĘS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE, KANADOJE IR KITUOSE UŽMARIO KRAŠTUOSE.


SUTELKĘS APLINK SAVE DAUG ŽYMIŲ BENDRADARBIŲ,

DARBININKAS
pirmoje vietoje puoselėja lietuviškus reikalus, svarsto tarptautines politikos, kultūros ir religijos klausimus. Turi kūrybos priedą, motery, jaunimo, sporto skyrius. Duoda išsamias korespondencijas iš lietuviškų kolonijų.

DARBININKAS
EINA 37 METUS, VERSDAMAS GILIĄ VAGĄ UŽJŪRIO LIETUVIŲ GYVENIME

METINE PRENUMERATOS KAINA:
JAV $6.00, BROOKLYNE — $6.50, UŽSIENYJE — $6.50.

administracijos Adresas:

DARBININKAS
680 BUSHWICK A VE.    BROOKLYN 21, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai