Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI LEIDINYS PDF Spausdinti El. paštas
Art Gallery of "Čiurlionis". Duodamas Čiurlionio Meno Galerijos Čikagoje vaizdas. 36 p. didelio formato. Leidinys gausiai iliustruotas paveikslų ir su Galerija susijusių iškilmių nuotraukomis. Išleido Lithua-nian American Art Club.

ANTANAS MACEINA, DIDŽIOJI PADĖJĖJA, šv. Mergeles Marijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido prel. Pr. M. Juras. Putnam, Conn. 1958 m., 234 psl. Kaina $3.00.
PRANAS NAUJOKAITIS, UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1959. 510 psl. Kaina $5.00.
SIMAS MIGLINAS, LIETUVA SOVIETINES AGRESIJOS DOKUMENTUOSE. Išleido Tremtis, Memmingen, 86 psl.
Tautos Praeitis. Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I. Knyga I. Redaktorius Č. Grin-cevičius. Chicago, 1959 m., 164 psl. Kaina $3.00.

POPIEŽIAUS LEONO XIII enciklika HUMANUM GENUS (apie masonus). Išvertė KAS. išleido K. A. S. spaude "Draugo" spaustuve Čikagoje  1959  m.
ISTORINĖS LIETUVOS ALBUMAS. Redaktorius: A. Vilainis-šid-lauskas. Išleido Nemunas. Chicago, 1959. 268 p.
A. RINKŪNAS: KREGŽDUTĖ II dalis, trečioji laida. Skaitymai, aplinkos ir tėviškės pažinimas. Išleido Spaudos b-vė "Žiburiai". Toronto, 1959. 195 p.
Estanislao Gastautas: ANTOLOGÍA BIOGRÁFICA DEL ARTE LITUANA. Editorial Bedout. Medelin, Columbia.  1939. 246 p.
NEUES TESTAMENT Išvertė Otto Karrer Išleido Ars sacra-Joseph Mueller. Muenchene 1959 m., 823 p. Gražiai įrištas.
Tėvynės Sargas. 1959 m. 1(16) nr. 104 psl. Redaguoja — Dr. V. Litas, P. Maldeikis ir Kan. V. Zakarauskas.
Sportas Dvimėnesinis šiaurės A-merikos laikraštis. Nr. 1 - birželio mėn. Nr. - 2 rugsėjis. Red. Kęstutis čelkeliūnas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai