Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
"AIDŲ"   PREMIJA   UŽ   LITERATŪRĄ

Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją ui vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožinfs literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiama jos taisyklės:
1.    1960 metais penktą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1958-1959 m. viešumoj pasirodžiusius nepremijuotus grožines literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais. Premijos komisijai neatsiųsti kūriniai nebus vertinami.

4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.
5.    Paskutine data kūriniams įteikti 1960 metų vasario 1 d. Siųsti "Aidų" redakcijos adresu: Ant. Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S.E. Washington 28, D.C.
6.    Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".
7.    Vertinimo komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas  Nyka-Niliūnas
Menine   priežiūra — Telesforas Valius
L e i d ž i a — Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas  — Aidai 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont.. Canada
Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D.C.
 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai