Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vincentas Liulevičius — Lietuvių išeivija: tautai nuostolis ar pelnas? ....................... 77
Antanas Rubšys — Išėjimas iš Egipto: likiminis Šv. Rašto įvykis ............................. 87
Lidija Šimkutė: Eilėraščiai ............................................................................................ 96
Paulius Rabikauskas — Konstantino Sirvydo asmuo ir reikšmė ............................... 98
Nelė Mazalaitė —Atšvaitas ........................................................................................ 112
Dr. Vincas Vyčinas — Baltų kilmė ............................................................................. 115
Joan Maragall— Akloji karvė, Jūros vaizdai, Kalnai, Dvasinė giesmė
(eilėraščiai). Išvertė P. Gaučys ................................................................................... 122

Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1981 metais ........................................................... 123

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Antanas Maceina — Religija ir kalba ........................................................................ 128
Kun. Stasys Raila — Lietuvių katalikų religinė šalpa ............................................... 132
Mūsų buityje ................................................................................................................ 136
Vaidotas Užupis — Dail. Kęstučio Zapkaus meniniai laimėjimai .............................. 138
P. Gaučys — Joan Maragall — kataloniečių poetas ................................................. 140
J. Liepinis — Rytų Europos tautos susigrąžina prarastą istoriją .............................. 141

KNYGOS
Marija Stankus-Saulaitė — Kazys Bradūnas "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio"  .. 143
Jurgis Gliaudą — Vytauto Volerto "Greitkelio" temos ir variacijos ........................ 144
VI. Kulbokas — "Dešimtoji Pradalgė" literatūros lankose ...................................... 147
Gintautas Vėžys — Lietuviškas Ekslibris šiandien .................................................... 149
Aug. R. — Lietuviai Sibire (Red. Juozas Prunskis) .................................................... 150
J. A. Stiklorius — Dr. Juozo Pajaujo knyga ................................................................ 151
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................... 152

Šis Aidų numeris iliustruotas Kęstučio Zapkaus paveikslų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — "Peizažo gimimas" (1980). Akrilis ant drobės. 38 in x 48 in. Viršelių 4 psl. — "Netiesioginis priėjimas" (Dresden stud., 1980). Akrilis ant drobės. 48 in x 48 in. Taip pat kitos su tekstu susijusios nuotraukos.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), \. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-[nstitut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York) K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
MARCH - APRIL, 1982
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai