Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. Dr. V. Balčiūnas — Sacerdos Magnus: Vysk. Kazimieras Paltarokas ........... 145
Dr. Jonas Remeika — Baltų audringa būklė būtovei brėkštant ............................... 157
Dr. Povilas Rėklaitis — Šv. Kazimiero koplyčia Vilniuje (II) ................................... 162
Juan Ramon Jimenez — Sidabrinukas ir aš (andalūziška elegija) ............................ 172
Jurgis Gimbutas — Ar gali būti lietuviska architektūra emigracijoje ....................... 178

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Vincas Mykolaitis — Motiejus Gustaitis ir jo kūryba ............................................... 182

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Jonas Aistis: Kristaliniam karste .................................................... 134
Jonas Vakaris — Marius Katiliškis: Miškais ateina ruduo ..................................... 185

MOKSLAS
J. Puzinas — Svarbus veikalas R. Europos proistorei pažinti ................................... 187

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Grinius — Amerikos lietuviška knyga Europos viešumoje ................................... 189

ILIUSTRACIJOS
Vytautas Kasiulis —  Raitelis (spalvota litografija) V. Maželio nuotr. ................................ viršelių 1 p.
Nuotraukos iš vysk. Kazimiero Paltaroko gyvenimo ............................................................. 147-156
Adomas Galdikas — Pavasaris (tempera) V. Maželio nuotr. ........................................................ 159
Šv. Kazimiero koplyčios interjeras ............................................................................................... 163
Šv. Kazimiero karsto atidarymas (Delbenes freska) ...................................................................... 163
Hiliariono knygelės apie šv. Kazimierą iliustracijos ........................................................................ 165
Jogailaičių statulos ir sakykla (šv. Kazimiero koplyčia) .................................................................. 166
Šv. Kazimieras (trirankis) ..................................................................................................... 167-168
Trirankė ikona ............................................................................................................................. 169
Šv. Kazimieras (medžio raižinys) .................................................................................................. 171
Vytautas Kašuba — Šv. Kazimieras (paauksuotas gipsas) ............................................................ 171
Juan Ramon Jimenez nuotrauka .................................................................................................... 173
A. Tamošaitis — Pakluonės (V. Maželio nuotr.) ........................................................................... 175
Dazilionų varpinė Vilniuje ............................................................................................................. 179
A. Šalkauskis — Kauno (Šančių) bažnyčios projektas (iš "Naujosios Romuvos" 1935 nr. 7) ......... 180
S. Kudokas — Toronto Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno projektas .......................................... 181

APRIL, 1958

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879.   Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai