Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
J.Jakštas — "Aušra"   — tautos gaivintoja ............................................................................................. 1
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ............................................................................................................. 9
Rimvydas Šilbajoris — Žmogus ir žodis pokarinėje Lietuvos poezijoje ................................................ 11
Feliksas Palubinskas — Ekonominės minties vystymasis ir Vilniaus universitetas ............................ 20
Antanas Vaičiulaitis — Jūra, Mūša, Vakaras, Saulė leidžias Baltijon ................................................. 25
Antanas Paškus — Proto psichologija (Kognityvinė terapija) ............................................................... 27
Živilė Bilaišytė — Eilėraščiai  ................................................................................................................. 39
A. Plukas — Lietuviškoji veikla 1982 metais ......................................................................................... 39
V. Vizgirda — Aleksandro Marčiulionio kūryba .................................................................................... 57

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — LKM Akademijos suvažiavimo paskaitų suglaustos mintys  .................................................. 60
V. K. — LKM Akademijos suvažiavimas St. Petersburge .................................................................... 63
Juozas Girnius — Kazys Šapalas — "Židinio" organizatorius .............................................................. 78
Vytautas Vaitiekūnas — Dėl Bičiulio Kojelio pastabų  ......................................................................... 70
Juozas Liepinis — Britanija ir Pabaltijo valstybės antrojo pasaulinio karo metu ................................ 71

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Grįžtant iš šešėlių karalystės (J. Švabaitės "Vilties ledinė valtis") ............. 73
Titas Alga — Mona po trejų metų (E. Cinzo "Mona") .......................................................................... 76
Marija Stankus-Saulaitė — Naujosios Anglijos lietuviškas balsas (Jono Zdanio poetinis debiutas) .. 78
Marija Stankus - Saulaitė —Aurelijos Balašaitienės "Susitikimas pamary" ...................................... 78
Alė Rūta — Alanto "Paversmiai" ........................................................................................................... 79

Šis Aidų numeris iliustruotas Aleksandro Marčiulionio skulptūrų ir piešinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Šv. Kazimieras (aliuminijusN, Maspetho liet. bažnyčios (arch. J. Mulokas) fasadas. Viršelių 4 psl. — Keturių evangelistų simboliai (majolika). Taip pat kitos su tekstu susijusios nuotraukos.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Miinchen), K. Girnius (RFE-RL, Munchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, Conn.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
SAUSIS — VASARIS, 1983
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai