Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alfonsas Nyka-Niliūnas: BALANDŽIO VIGILIJA. Eilėraščiai. Išleido Vytautas Saulius. Chicago, MCMLVII. 96 p.

Aloyzas Baronas: VALANDOS IR AMŽIAI. Religiniai pasakojimai ir legendos. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958. 99 p. Kaina $1.00.

Jonas Balys: UŽBURTI LOBIAI. Lietuvių liaudies sakmės. Nidcs Knygų Klubo leidinys nr. 22. 96 p. 1958.

Bronius Zumeris; KALĖDŲ VARPAI. Išleido kun. Pr. Vaseris, Melbourne, Australija. 1957 m. 49 p.
Eug. Mikalojus Ivanauskas: A R -QUITETURA LITUANA. San Paulo. 25 p.

Steponas Kairys: LIETUVA BUDO. I. Vaiko ir jaunatvės atsiminimai. II. Kas buvo Lietuva. Išleido Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Literatūros Fondas. New York, 1957. 416 psl.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai