Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Lietuvių Bendruomenės Taryba JAV save kadenciją baigia gegužės 1 d. Balandžio 27 d. išrinkta nauja taryba. Senoji taryba buvo išrinkta 1955 m. gegužės 1 d. Pirmajai sesijai ji buvo suvažiavusi j New Yorką liepos 1-3 dd. Dalyvaujant 18 narių, buvo išrinktas prezidiumas ir valdybos pirmininkas S. Barzdukas. Jo sudaryta 7 narių valdyba Clevelande buvo patvirtinta Tarybos narių korespendenciniu balsavimu po sesijos. Pirmoje sesijoje buvo išrinkta kontrolės komisija, garbės teismas ir penkių narių komisija LB įstatams peržiūrėti. Nutarta sudaryti švietimo ir auklėjimo tarybą, kultūros tarybą ir kultūros fondą. Solidarumo mokesčio dydis nustatytas 1 dol. metams. Antroji sesija susirinko 1956 m. balandžio 21-22 d. Clevelande. Dalyvavo 17 narių. Ten buvo patvirtintas kultūros fondo statutas, svarstyta lituanistinių mokyklų programos, solidarumo metinis mokestis dirbantiems pakeltas iki 2 dol., nedirbantiems paliktas 1 dol. Trečioji sesija įvyko Čikagoje 1957 m. rugpjūčio 31-rugsėjo 2 dd., dalyvaujant 19 Tarybos narių. Šioje sesijoje sudaryta komisija PLB plėsti, atkreipta žvilgsnis į našesnį jaunimo darbą lietuviškoje dirvoje, į mokykloms reikalingų vadovėlių klausimą ir kt. Trejų metų laikotarpyje LB vadovybė susitiko su daugeliu kliūčių savo darbo kelyje, bet ji atliko reikšmingų darbų, tarp kurių minėtina šios organizacijos sukonsolidavimas ir laimėtas visuomenėje pasitikėjimas. LB Tarybos prezidiumo pirmininkas per šį trimetį buvo adv. J. Šlepetys.

•    Kovo 23 d. paaiškėjo, kad Rašytojų Draugijos šių metų premija teko Gražinai Tulauskaitei už eilių rinkinį "Rugsėjo žvaigždės". Premija suteikta Rašytojų Draugijos narių slaptu balsavimu. Tikrinimo komisijai peržiūrėjus vokelius, rasta už Gražiną Tulauskaitę 34 balsai, c už Marių Katiliškį 29 balsai. Tą pačią d'eną Lietuvių Enciklopedija Bostone paskyrė 500 dol. premiją Mariui Katiliškiui už romaną "Miškais ateina ruduo". Iškilmingas premijų įteikimas abiem laureatam sykiu įvyko kovo 29 d. Jaunimo Centro Namuose Čikagoje. Buvo kalbų ir sveikinimų. Iškilmei vadovavo Pov. Gaučys. Be Lietuvių Enciklopedijcs premijos, Mariui Katiliškiui dar buvo įteikta "Čikagos lietuvių knygos mylėtojų" dovana 500 dol. Savo kūrybos paskaitė abu laureatai. Be to dar ir svečiai rašytojai: Jonas Aistis, Antanas Gustaitis, Jurgis Jankus ir Henrikas Nagys. Jeronimas Cicėnas kalbėjo apie rašytojus ir tremtį. Abi premijuotas knygas išleido Terra.

•    "Aidų" literatūros premijos komisija, susidedanti iš pirm. Antano Vaičiulaičio, sekr. Vlados Prosčiūnaitės, narių — Leonardo Andriekaus, Stepo Zobarsko ir Leonardo Žitkevičiaus, 1958 m. balandžio 20 d. savo posėdyje Brooklyne "Aidų" grožinės literatūros premiją visais balsais paskyrė Albinui Baranauskui už jo novelių rinkinį "Sniego platumos", kuriame autorius brandžia kalba ir stilium bei skaidriu humoru pavaizdavo tradicinę lietuviškąją buitį, atskleisdamas joje naujų ir gaivių atspalvių. Premija įteikta balandžio 27 d. "Aidų" koncerte — literatūros vakare Toronte, jau atspausdinus šį numerį.

•    Šiemet pasaulyje minima Marijos apsireiškimo Liurde 100 m. sukaktis. Ta proga marijonai organizuoja ekskursiją į Liurdą ir kitas žymias Europos vietas. Pranciškonai labai iškilmingai šią sukaktį minės savo centriniame vienuolyne Kennebunkporte, Maine, kur yra lietuviškame stiliuje Liurdo Marijos grota. Iškilmei gautos iš Romos ypatingos privilegijos. Taip pat ir visose lietuvių parapijose minimas šis jubiliejus.

•    Kasmet gegužės 13 d. skiriama maldai ir atgailai, šia proga vysk. V. Brizgys kreipėsi į visuomenę raštu, kuriame išaiškino tos dienos prasmę.

•    V. K. Jonyno apžvalginė paroda atidaryta balandžio 20 d. Čikagoje Jaunimo Centro namuose. Paroda suruošta dailininko 50 m. amžiaus sukakčiai paminėti.

•    Min. St. Lozoraitis, dipl. šefas, raštu kreipėsi į Nato gen. sekretorių P. K. Spaaką. Jame dėkojama už dėmesį pavergtai Lietuvai ir prašoma nė ateity nepamiršti jos teisėtų pastangų į laisvę.

•    Lietuvių studijuojančio jaunimo delegacija, vadovaujant V. Adamkevičiui, lankėsi Jungtinėse Tautose. Delegacija buvo priimta generalinio sekretoriaus; jam įteiktas memorandumas. Memorandumai dar įteikti Kanados, Šveicarijos, Kolumbijos, Švedijos, Norvegijos, N. Zelandijos, Korėjos, JAV, Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų tautų atstovybėms Jungtinėse Tautose. Memorandumai buvo paruošti specialių kom;sijų Niujorke. Apie šį lietuvių jaunimo žygį rašė ir didžioji Amerikos spauda.

•    Visconsine, Milwaukee mieste, Lietuvių Dailės Institutas, padedant International Institutui, suruošė lietuvių grafikos parodą. Parodos organizatorius — A. Valeška. Buvo iškabinti P. Augiaus, A. Dargio, V. Kasiulio, V. Petravičiaus, T. Valiaus, V. Virkaus ir R. Viesulo grafikos darbai. Parodą numatoma kilnoti po kitus miestus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai