Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
V. Natkevičius — Lietuviškosios dvasios gelmė Vaižganto
asmenybėje ir jo veikalų personažuose .............................................................................. 353

Popiežiaus Jono Pauliaus laiškas kard. Willebrands'ui
Martyno Liuterio 500 metų gimimo sukaktyje .................................................................. 366

Meila Kairiūkštytė — Adomo Galdiko kūrybos raida ...................................................... 368
Romas Viesulas — Adomo Galdiko pedagoginė mįslė ......................................................370
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai  .............................................................................................. 374
Juozas Pažemėnas — Žvilgsnis į Karolio Markso ekonomiką ......................................... 376
Pr. Dom. Girdžius — Sutanos ir kaklaraiščiai ................................................................... 384
Alf. Šešplaukis — Krikščioniškoji Vakarų pasaulio literatūra ......................................... 388

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kun. Matas Čyvas — Žvilgsnis į naująjį bažnytinės teisės kodeksą ............................... 396
K. T. — Lietuviško rūpesčio idėjiniai pagrindai ................................................................ 397
Jonas Kavaliūnas — Lituanistikos katedra ...................................................................... 399
Leonardas Andriekus — Dail. Adomas Galdikas prisimintas New Yorke ...................... 400
Jurgis Gimbutas — Lituanistikos instituto suvažiavimas Toronte ................................... 401
Jurgis Zaikauskas — Lietuvis — žymus baleto artistas .................................................. 403
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 404
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Seserų kazimieriečių vienuolijos sukaktis ..................... 405
Genovaitė Kazokienė — Valerijos Čiurlionytės-Karužienės mirties metinėse ............... 407

KNYGOS
Pr. Visvydas — Birutės Pūkelevičiūtės trumpoji proza .................................................... 410
Marija Stankus-Saulaitė — Nelaimingieji metai (Kazimiero Barėno romanas) .............. 412
Sesuo Ona Mikailaitė — Lidijos Šimkutės antroji poezijos knyga .................................. 412
Scrib. —  Romanas "Ledlaužis ar oficialioji mitologija,, (Jono Avyžiaus "Degimai") .... 413
Aidų 1983 metų turinys ....................................................................................................... 415

Šis Aidų numeris iliustruotas Adomo Galdiko tapybos (tempera) ir piešinių (anglim) nuotraukomis. Visos nuotraukos, išskyrus piešinius (iš E. Jokubausko rinkinio), — Vytauto Maželio. Viršelių 1 p. — Žemaitijos kapinės. Viršelių 4 p. — Gėlės. Taip pat su tekstu susijusios nuotraukos. Martyno Liuterio portretas (Lucas Cranach Senasis, 1526) — 366 p.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Cenier, VVillimantic, Conn.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
NOVEMBER — DECEMBER, 1983
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai