Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Volertas: GREITKELIS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelį piešė Irena Mitkus. Chicago 1981. 164 psl. Kaina 6 dol.
J. Savasis: LAISVOS ATOSTOGOS. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1981. Viršelį piešė Irena Mitkus. 192 psl. Kaina 6 dol.
RYTŲ LIETUVA. Istorinių bei etnografinių studijų rinkinys. Studia Lithuania IV. Suredagavo Algirdas M. Budreckis. Išleido Vilniaus krašto lietuvių sąjunga. Chicago 1980. Kietais viršeliais. 628 psl. Trylikos autorių straipsniai. Knygą užsisakyti galima šiuo adresu: E. Bulotienė, 415 Goldengate W. Ave., Detroit, Mich. 48203. Kaina nepažymėta.
Joseph Pajaujis-Javis: SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA. Išleido Many-land Books, Inc., New York 1980. Kietais viršeliais. 246 psl. Kaina 10.95 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: Lithuanian National Foundation, P.O. Box 21073, VVoodhaven, N.Y. 11421.
Vitalis E. Vengris: LITHUANIAN BOOKPLATES — LIETUVIŲ EKSLIBRISAI.   Išleido  Lithuanian  Library Press, Inc. ir Loyola University Press. Chicago 1980. Knyga didelio albuminio formato, kreidinis popierius, gausiai iliustruota ekslibrisais nuo 1518 m. iki šių laikų ir dažnai jų autorių nuotraukomis. Tekstas anglų ir lietuvių kalbomis, ją rengiant, dirbo šešių asmenų redakcinė kolegija. Techninis redaktorius Petras Aleksa. 248 psl. Kaina 20 dol. Knyga gaunama rašant: Lithuanian Library Press, Inc., 3001 W. 59th St, Chicago, 111. 60629.

ISPANŲ NOVELĖ. Ispanų rašytojų novelių antologija. Vertė ir redagavo Povilas Gaučys. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1980. Viršelis Marytės Brazdžiūtės. 482 psl. Užsisakyti galima Draugo leidyklos adresu: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kaina 10 dol.
PASAULIO LIETUVIS. Leidinys LB minčiai ir gyvenimui. 1980 m. Nr. 10 (132). Vyr. red. Romas Sakadolskis. 48 psl. Visas leidinys skirtas Australijos lietuviams. Įvairiais atžvilgiais aprašoma jų naši veikla LB rėmuose.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. 1980 m. Nr. 43. Leidžia Lithuanian R.C. Priests' League of America (351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207). Pateikiami faktai apie policijos kratas kunigų ir pasauliečių butuose, duodamos žinios iš vyskupijų, aprašomas Justas Gimbutas ir kiti kaliniai, apkaltinti už priešsovietinę veiklą. Skaitant LKB Kroniką, ypač tenka nuliūsti, kad kratų, teismų ir įkalinimų niekšišką darbą atlieka patys lietuviai — fanatiški komunistai.
LITHUANUS. 1981 m. Nr. 1. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Pagrindiniai straipsniai: Rimvydas Šilbajoris — Images of American Lithuanian emig-rė prose ir Chieng-Ching Mo — A case grammar analysis of the Lithuanian pre-dicate nominale (20-38 p.).
WORLD LITERATURE TODAY. A Quarterly of the University of Oklahoma. Autumn 1980. Red. Ivar Ivask. 501-704 psl. Leidinys skirtas čekų rašytojui, 1980 m. Neustadt premijos laureatui Josef Škvorecky, gyvenančiam Kanadoje.
VVORLD LITERATURE TODAY. Winter 1981. 190 psl. Įvadiniu straipsniu ir nuotrauka pagerbiamas Czeslaw Milosz, iškeliama Kinijos ir Afrikos literatūra, apibūdinamas Baskų poezijos vaidmuo tautinio atgimimo sąjūdyje ir t.t.

KOREKTŪRINĖS KLAIDOS ATITAISYMAS
Š.m. Aidų Nr. 1 50 psl. antraštėje vietoj žodžio padėka turi būti paroda.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai