Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Danutė Žilaitytė: ŠULINIŲ KRAŠTE. Novelės. Vilnius. Vaga. 1989.    278 p.

Z. Raulinaitis: LIETUVOS RAITELIAI. Trečioji knyga. Karaliaus Karai (XIII amžiaus vidurys, Mindaugo laikai). Išleido Karys (341 High-land Blvd., Brooklyn, NY 11207),
1990.    Spaudė Franciscan Press. 322 p. Įžangoje aptartas knygos pobūdis.
"Knygoje Karaliaus karai yra aprašyti ir nagrinėti kariniai įvykiai, karų, žygių, mūšių ir kautynių nenutrūkstanti eiga nuo 1253 m. — Mindaugo karaliavimo — iki 1263 m. rudens — Mindaugo žuvimo. Aprašyti ne vien tik lietuvių žygiai, atsieit, karaliaus kariauti karai, bet taip pat, kaip ir pirmose dviejose knygose, prūsų, kuršių ir žiemgalių sukilimai ir jų kovos su pavergėjais, vykę to paties dešimtmečio bėgyje... Jo epochos karinius įvykius apžvelgus, galima įžiūrėti ir kiek ryškesnį Mindaugo — Karo Vado vaizdą".

Pietro Umberto Dini: LA NOS-TALGIA DEI TERRESTRI. Cinąue Poeti Lituani. Lietuviškai Žemininkų ilgesys. Tie penki lietuviai poetai yra: Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys, Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas. Knygą išleido Mauro Baroni leidykla. Viareg-gio, Luca. 1989. Įžangoje knygos redaktorius Dini apibūdina tuos penkis lietuvių išeivijos poetus. Paskui dar, pateikiant jų kūrybą lietuvių ir italų kalbom, taip pat apibūdinamas ir kiekvienas jų atskirai. Pabaigoje pateikiamas įžangos tekstas lietuvių kalba. Vertėjas — Paulius Jurkevičius. 244 p. Viršeliuose — M. K. Čiurlionio "Jūros sonata" — Banga. Knygos kaina 30.000 lyrų.

LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS. Apžvalginis leidinys. Išleido Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas. Redagavo Juozas Baužys, talkinant Onai Baužienei ir Jadvygai Damušienei. 316 psl. Kreidinis popierius. Viršelyje — Lietuvos krikšto iškilmių Šv. Petro bazilikoje spalvota reprodukcija. 1989 m. Spausdinimo darbą atliko Draugo spaustuvė Čikagoje. Įžangoje redaktorius rašo: "Didžiausią knygos dalį sudaro minėjimų ir atliktų darbų apžvalga įvairiose pasaulio šalyse ir vietovėse. Medžiagos rinkimas užtruko ilgą laiką ir nebuvo lengvas". Tai galima suprasti, peržvelgus knygą su tokia daugybe nuotraukų, iškilmių aprašymais, sveikinimų tekstais... Redaktorius atliko milžinišką darbą. Ta knyga liudija ir ateityje liudys, kaip mūsų tauta brangina krikščionybę.

KLAIDOS PATAISYMAS Praėjusių metų Aidų Nr. 4, p. 272 dr. Juozo Jakšto gimimo data turi būti: 1900 m. rugsėjo 9 d.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai