Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINOS KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
JAV LB Kultūros taryba, atsiliepdama į mūsų išeivijos muzikiniame gyvenime jaučiamą originalių, naujų kūrinių chorams stoką, skelbia dainos kompozicijos konkursą. Mecenatas — Lietuvių Fondas.

Bus skiriamos dvi premijos po 500 dol. Pirmoji 500 dol. premija skiriama už geriausią religinio pobūdžio ir bažnytinės paskirties kompoziciją. Antroji 500 dol. premija už geriausią koncertinio — estradinio stiliaus kompoziciją.

Premijų komisijos atrinktos geriausios premijuotos kompozicijos bus viešai pažymėtos ir ieškoma būdų jas išspausdinti.

Dainos gali būti parašytos "a capella" stiliumi arba su vargonų ar fortepijono palyda.

Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiuir su uždarame voke pridėta reikalinga informacija, prašoma siųsti šiuo adresu:

Andrius Kuprevičius, 2166 N. St. James Pktoy., Cleveland Hts., Ohio 44106. Tel. — (216)321-1710.

Visi rankraščiai turi būti prisiųsti iki 1985 m. kovo 15 d.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai