Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Landsbergis — Atmesti neapykantą  ........................................................................ 85
Dalius Bansevičius — Kai kurie medicinos ir religijos santykio aspektai .............................. 88
Bernardas Brazdžionis — Pavasario elegija, Katakombų šviesa, Vėlinių
veliumas, Lemtis, Interdiktas (eil.) ............................................................................................ 98

Vincas Trumpa — Dr. Jonas Šliūpas — aušrininkas  ............................................................ 100
Octavio Paz'o poezija (vertė Povilas Gaučys) ......................................................................... 114
Irena Skuodienė - Šarkiūnaitė — Geologija Lietuvoje XIX-ojo amžiaus pradžioje .............. 117
Brolis Jeronimas, O.F.S. — Jurgis Ambrozijus Pabrėža  ....................................................... 121
Dr. Povilas Rėklaitis — Augsburgas, jo grafikai Lietuvos temomis XVII amžiuje .............. 126
Pranas Zunde — Kazys Bizauskas: Brandos metai  ............................................................... 135
Andrea Botto — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis  ............................................................. 143

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Stasys Goštautas — Octavio Paz — 1990 metų Nobelio literatūrinės premijos laureatas .. 152
Al. L. — Ką byloja vengrų autoriai PEN suvažiavime ........................................................... 154
J. Liepinis — Vidurio Europos revoliucija  ............................................................................. 154
Spectator — Pabaltijo literatūros iš britiškos perspektyvos ................................................. 155
Antanas Juodvalkis — Lietuvių Fondas sukaupė penkis milijonus dolerių .......................... 156
Mūsų buityje ir tėvynėje .......................................................................................................... 157

KNYGOS
Aleksandras Šidlauskas — Visi prie vieno stalo (Kazio Bradūno rinktinė) .......................... 160
Edita Nazaraitė — Alės Rūtos "Mėlyno karvelėlio šviesa" ................................................. 162
Marija Stankus-Saulaitė — Nazaraitės poezijos fantasmagorija .......................................... 163
Paulius Jurkus — Knyga apie Anastazijos Tamošaitienės meną .......................................... 165

ILIUSTRACIJOS
Sis Aidų numeris iliustruotas Anastazijos Tamošaitienės kilimų nuotraukomis. Viršelio 1 p. — Saulės rūmai. 1980. Kilimas (vilna ant medvilnės); 135 x 109. Taip pat ir kitos su tekstu susietos nuotraukos.
•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • .Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of YVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Baton Rouge, LA) , A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rek]aitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (YVestchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma). V. Yolertas (Delran, N. J.).
Nr. 2, 1991
AIDAI" (ISSN 0002-20S X) (l SPS009-940) Cultural Magazine i.s published c|tiarterly by Kranciscan Fathers, 3(il Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.V. POSTMASTKR: senei address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn. N.V. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai