Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Mačernis: PO ŪKANOTU NEŽINIOS DANGUM. Poezija, laiškai, proza. Knygą parengė Vytautas Kubilius, iliustravo dail. Taida Balčiūnaitė, įvadą parašė Eugenijus Matuzevičius. Išleido "Vaga", Vilniuje 1990 m. 496 puslapiai. Įvade rašoma: "Vytauto Mačernio kūryba, didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. Si knyga vėl atnaujina, sustiprina mūsų dvasinius, poetinius ryšius su V. Mačernio asmenybe ir jo kūryba..." Knyga labai gražiai išleista. Net ir išore labai poetiška.
NAUJASIS ŽIDINYS. Religijos ir kultūros žurnalas. 1991 m. Sausis. Nr. 1. Vyriausiasis redaktorius — Petras Kimbrys. Kun. Vaclovas Aliulis įžangoje rašo: "Nors ir labai išraškyti, Lietuvos katalikai kultūrininkai šiuo kartu gali išeiti į visuomenę su sodriu savo leidiniu "Naujuoju židiniu" dar nepasibaigus pirmiesiems Nepriklausomybės patvirtinimo metams. Iš kur naujojo žurnalo sparta? Viena — XX a. pabaigoje visa įvykių raida kūlversčiais rieda. Antra — jaučiame po kojomis pamatą, sukurtą iki 1940-ųjų. Dvasinės tvirtovės pasirodė nesugriaunamos ir nesudeginamos, kaip nepavyko sielų genocido tarnams sudeginti visų "Židinio" ir jam artimų žurnalų komplektų". Maloni įžangos autoriaus pastaba: "Aišku, kad įkvėpimo ar užuominų Jums duos... ir išeivių "Aidai", į kuriuos rodotės panašūs išvaizda". Iš tikrųjų savo tikslu bei užmojais šie du žurnalai yra broliai. Sveikiname "Naująjį židinį", pradedantį gaivinti krikščionybės gilumų išsiilgusias sielas!

MOKSLAS IR LIETUVA. Pasaulio lietuvių mokslo, švietimo ir kultūros iliustruotas žurnalas. Išeina keturis kartus per metus. Redaguoja Algimantas Liekis. Talkina Vida Kuraitė ir Juozas Misevičius. 1991 m. Nr. 1. 120 puslapių. Meniškai iliustruotas. Tai rimtas leidinys, liudijąs našų periodinės spaudos suklestėjimą Lietuvoje.
***

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai