Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMOJI IR VIENINTELĖ PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Žodis, įteikiant Aidams premiją, Lietuvių sielovados suvažiavime gegužės
22 d. Čikagoje

Malonu buvo patirti, kad prel. Juozo Prunskio Krikščioniškos kultūros fondo 1990 metų spaudos 2000 dol. premija paskirta AIDAMS, pagal vertinimo komisiją, kaip labiausiai pasitarnavusiam žurnalui ugdant krikščionišką kultūrą tarp lietuvių. Leidėjams bei redaktoriams ši premija reikšminga ypač tuo, kad yra pirmoji ir vienintelė žurnalo keturiasdešimt penkerių metų kelionėje .

Per tokį ilgą laiką AIDAI, puoselėdami krikščionišką pasaulėžiūrą, jau yra įleidę šaknis į lietuvių šviesuomenės gyvenimą. Kad žurnalo įtaka nebuvo atsitiktinė, liudija apie 40 tomų jo komplektai, kur aiškiai pasisakyta visais aktualiais krikščionybės bei tautybės klausimais, nieko neužgaunant ir niekam nepataikaujant. Tai nebuvo kokia aštrios polemikos tribūna, nes šią sritį puoselėjo gausi išeivijos periodika. AIDAM S labiausiai rūpėjo mokslas, menas, literatūra, o taip pat ir visuomeninio gyvenimo svarbesnės atmainos. Dėka iškilių redaktorių, kaip Kazio Bradūno, Antano Vaičiulaičio, dr. Juozo Girniaus, žurnalas savo kultūrinę misiją atliko labai krikščioniškai, sutelkdamas aplink save įvairių pasaulėžiūrų žmones. Tuo keliu tebeeinama ir dabar.

Bet po keturiasdešimt penkerių metų AIDŲ padėtis šuoliais keičiasi. Išeivija savo organizacine veikla, finansais, spauda vis labiau susilieja su tauta. Jau ir AIDŲ skaitytojų daugiau kaip trečdalis yra tėvynėje. Iš ten ateina ir kūrybingi bendfadarbiai vieton išretėjusių išeivijoje. Sunku pramatyti, kokia bus AIDŲ net netolima ateitis.

Visa tai padėjus į šalį, šiandien malonu pasigėrėti šia garbinga premija, kurios iniciatorius bei mecenatas yra mūsų dosnusis spaudos veteranas gerb. dr. Juozas Prunskis.Jam reiškiama nuoširdžiausia AIDŲ leidėjų bei redakcijos padėka. Taip pat ir vertinimo komisijai, pasukusiai premiją į AIDUS.

Premijai gi priimti leidėjai pakvietė Kazį Bradūną, pirmąjį AIDŲ redaktorių, pastačiusį žurnalą ant stiprių kojų net keturiasdešimt penkerių metų kelionei per tremtį į Nepriklausomą Lietuvą.

AIDŲ redaktorius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai