Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Lietuva vėl nepriklausomų tautų šeimoje. L. A ........................................................ 169
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II kalba lietuviams Lomžos katedroje ............................... 171
Aleksandras Šidlauskas — Išeiname iš kultūros griuvėsių  ................................... 174
Alio Balbieriaus poezija ............................................................................................. 181
Antanas Paškus — Naujas amžius — naujas mitas ................................................. 184
A. Vaičiulaitis — Apie Lietuvą Aleksandro Dumas knygoje .................................. 204
Algirdas Tupčiauskas — Pabaltijo šalių universitetas Hamburge - Pinneberge .... 206
Leono Lėto poezija ..................................................................................................... 212
Antanas Dundzila — Likimui mus apvogus .............................................................. 215

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Raimondas Kašauskas — Griūva totalitarinė ideologija ........................................ 229
J. Žygas — Muzikos šventė — Didysis išeivijos kultūrinis renginys ..................... 231
Dr. Stasys Bačkaitis — Septintasis pasaulio lietuvių Mokslo ir Kūrybos
Simpoziumas Lietuvoje .............................................................................................. 237

JAV prezidento pranešimas Kongresui apie pagalbą Pabaltijui .............................. 243
Mūsų buityje .............................................................................................................. 244

KNYGOS
Marija Stankus - Saulaitė — Venclovos poezijos knyga "Tankėjanti šviesa" ...... 246
Marija Stankus - Saulaitė — Jankutės naujasis veikalas "Saulėgrąžų tvanas" ... 248
K. Daugėla — Lithuanian Celebrations — Lietuvių šventės .................................. 248
Ignas Medžiukas — Antrojo pasaulinio karo dienoraštis (Alg. Gustaitis) ............. 250

ILIUSTRACIJOS
Šis Aidų numeris iliustruotas dailininkų A. Galdiko, V. K. Jonyno, V. Igno, A. Dargio kūrinių nuotraukomis. Viršelyje — V. K. Jonyno skulptūrų detalė pranciškonų koplyčioje Kennebunkporte, Maine.
•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • .Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplįjauskaitė (University of YVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Baton Rouge, LA) , A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paskųs (Consulting Center, VVillimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lalui Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (Westchester, IlL), V. S. Vardys (University of Oklalioma), Y. Volertas (Delnui, N. J.).
Nr. 3, 1991
AIDAI (ISSN 0002-208 X) (l SPS009-940) Cultural Magazine is publislied qiiarterly by Franciscan Fathers, .361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.Y. POSTMASTFR: send address ehanges to AIDAI, 361 Highland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai