Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Leonardas Andriekus — Laimingai atliktas žygis. Aidams persikeliant į Lietuvą ................. 253
Valdemaras M. Cukuras — Kari Rahner, S. J. — Vieno įtakingiausiu
XX-ojo amžiaus teologo portretas .............................................................................................. 255

Jonas Juškaitis — Man reikia verksmo, Kryžių kalnas, Antano Miškinio
vakare, Mažoji Lietuva (eil.) ...................................................................................................... 168

Juozas Tininis — Palyginimai lietuvių priežodžiuose ................................................................ 270
Česlovas Masaitis — Prof. Jonas Kubilius, administratorius ir mokslininkas ....................... 282
Antanas Rubšys — Hermeneuka ir Apokaliptinis pradas Šventame Rašte ........................... 286
Jonas Mačiulis — Odisėjos Mažojoje Lietuvoje ...................................................................... 294
Milda Budrys, M. D. — Medicinos išsivystymo raida Lietuvoje XV-XIX šimtmečiuose ..... 300
Antanas Vaičiulaitis — Dviejų kaimų istorija ........................................................................... 308
Antanas Dundzila — Partizanų gretose ..................................................................................... 313

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romualdas Kriaučiūnas — John Dewey palikimas pedagogikoje ........................................... 322
Kęstutis Trimakas — Trečioji mokslo ir meno sinoikija Lietuvoje ......................................... 324
Antanas Juodvalkis — Lietuvių Fondas atskyrė milijoną dolerių Lietuvai ............................. 325

KNYGOS
Aleksandras Šidlauskas — Henriko Nagio "Grįžulas" ........................................................... 330
Birutė Ciplijauskaitė — Birutės Pūkelevičiūtės sugrįžimas poezijon ...................................... 333
Algis Norvilas — A. Paškus apie asmenybę ir religiją ............................................................. 334
Juozas Laučka — Kuraitis Girniaus atsiminimuose ................................................................. 336
J. Žemkalnis — Gavelio kelionė į nakties dugną ...................................................................... 339

ILIUSTRACIJOS
Šis Aidų numeris iliustruotas dailininkų Meilos Kairiukštytės-Balkuvienės, Prano Domšaičio, Albino Elskaus, V. K. Jonyno, Vytauto Kašubos, Jono Muloko, Juozo Bagdono ir Viktoro Vizgirdos kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Kryžiaus kelių
14-kos stočių skulptūrinis ansamblis pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunk-porte. Detalė. Architektūra — Jono Muloko, koplytėlių bareljefiniai paveikslai — V. K. Jonyno.
Aidų viršelių bei skyrių antraštinės vinjetės, pradedant 1968 metais, —V. K. Jonyno
•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • .Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenehen), K. Keblys (Baton Rouge, LA) , A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V7. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (YVestchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.).

Nr. 4, 1991
AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (ISPS009-94O) Cultural Magazine is publislied i|uarterly !>> Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Seeond-class postage paid in Brooklyn, N.V. POSTMASTER: senei address changes to AIDAI, 36! Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai