Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas

Į trimetinį suvažiavimą atvykę lietuviai pranciškonai iš Lietuvos, Italijos ir Austrijos: penki kunigai (Sigitas Jurčys, Adolfas Pudžemys, Juozapas Pačinskas, Astijus Kungys, Stanislovas Paulauskas) ir trys broliai (Augustinas Rakauskas , Virgilijus ir Aurelijus Griciai). Viduryje provinciolas T. Placidas Barius.


FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Pranas Kuraitis. Parengė Antanas Vaičiulaitis. Įvadą parašė dr. Juozas Girnius. Išleido ATEITIS. 1990 m. Kaina 10 dol. Užsakyti galima šiuo adresu: Dr. Algis Norvilas, 4036 W. 91 PI., Oak Lawn, IL 60453.

Sovietų Sąjunga suskilo į vienuolika nepriklausomų respublikų, kurias jungs ekonominiai ir kai kurie politinio — administracinio pobūdžio ryšiai. Tai sudarys Euroazijos tautų bendruomenę (Commonvvealth). Pati Sovietų Sąjunga per Naujuosius Metus formaliai baigė savo egzistem ciją, kuri pasižymėjo baisiom žiaurybėm.
—    Rapolą Kalinovvskį, karmelitų ordino kunigą, Šv. Tėvas lapkričio 17 d. paskelbė šventuoju. Jis yra gimęs Lietuvoje, tarnavęs caro armijoje bei valdžioje ir dalyvavęs 1863 metų sukilime. Tapęs kunigu, ilgiausiai gyveno dabartinio popiežiaus tėviškėje Wadovice. Ten buvo karmelitų vienuolyno vyresniuoju, žymiai prisidėjo prie šio ordino atnaujinimo Lenkijoje ir pasižymėjo šventu gyvenimu. Mirė 1907 metais. Jo šventuoju paskelbimo iškilmėje Romoje dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos prezidentai.
—    Arkivysk. Audrį Juozą Bačkį gruodžio 24 d. Šv. Tėvas paskyrė Vilniaus arkivyskupu. Iki šiol jis buvo Vatikano nuncijus Olandijai.
—    Vysk. Vincento Borisevičiaus, nukankinto Sovietų kalėjimuose, palaimintuoju paskelbimo eigai jau gautas Šv. Sosto leidimas.

—    Lietuvos vyriausybė Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėms Amerikos Valstijoms paskyrė min. Stasį Lozuraitį, o kons. Anicetą Simutį — Lietuvos Ambasadorium ir nuolatiniu atstovu Jungtinėms Tautoms, min. Vincą Balicką — ambasadoriumi Anglijai.
—    Arkivysk. Audrys Juozas Bačkis, Šv. Tėvo įgaliotinis, ir Algirdas Saudargas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, rugsėjo 30 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto diplomatinių santykių atsteigimo deklaraciją. Gruodžio 2 d. gi Lietuvai paskirtas Šv. Sosto nuncijus arkivysk. Justo Mullor Garcia.
—    Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada spalio 2 d. atidaryta Vilniuje (Putino gatvė Nr.4). Ambasadoriumi paskirtas Darryl N. Johnson. Atidaryme dalyvavo AT pirm. Vytautas Landsbergis, vicepremjeras Z. Vaišvila, užsienio reikalų min. Algirdas Saudargas, taip pat diplomatai, kultūrininkai, verslininkai, mokslininkai ir t. t.
—    Estija, Latvija ir Lietuva priimtos į NATO karinę organizaciją narėmis (associate) ir galės dalyvauti posėdžiuose tik be balsavimo teisės. Spalio 24 d. įvykusiame Madride NATO pasitarime generalinis sekretorius priėmė Pabaltijo delegaciją ir kalbėjosi jų saugumo bei apsigynimo klausimais. Ten priimta ir rezoliucija, skatinanti rusų kariuomenę galimai skubiau palikti tuos kraštus.
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto — VLIKo seimas įvyko lapkričio 1 - 3 d. Čikagoje labai ypatingose aplinkybėse: Lietuva nepriklausoma, 48-erių metų kova už jos laisvę sėkmingai baigta, visi lūkesčiai įgyvendinti... Seime dalyvavo 44 delegatai ir Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius. Pirmininkavo dr. L. Kriaučeliūnas. Seime nutarta: 1. VLIKo veikla yra baigta. 2. VLIKo archyvo, inventoriaus ir įstaigos perdavimas Lietuvos Respublikos vyriausybei įvykdomas iki 1992 m. liepos mėnesio 1 d. 3. Šį uždavinį praktiškai įgyvendinti seimas įpareigoja VLIKo valdybą. Buvo ir kitų svarbių nutarimų, būtent: tęsti politinį darbą Vašingtone, išlaikyti ir visaip remti Tautos fondą, atkreipti pasaulio žvilgsnį į nuteriotą Mažosios Lietuvos teritoriją, kuri priklauso Lietuvai ir t. t. Seime išreikšta nuoširdi padėka dr. Kaziui Bobeliui daug metų vadovavusiam VLIKo veiklai, talkininkams ir aukotojams.

- Amerikos Lietuviu Tarybos suvažiavime spalio 19-20 d. Čikagoje nutarta naujomis sąlygomis tęsti veiklą.
—    Lietuviai pranciškonai pradėjo naują savo veiklos trimetį. Ta proga atlikti įvairūs įstatyminiai formalumai, kaip generalinę vizitacija, visuotinis suvažiavimas (kapitula), vadovybės rinkimai ir t, t. Vizitaciją atliko pranciškonų ordino gen. vyresniojo įgaliotinis Tėv. Willaim Gulas, aplankydamas visus vienuolynus Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Jis su lietuvių pranciškonų veikla susipažino ir tolimose Rusijos srityse, Novosibirske, Sibire, ir AlmaAtoje, Kazachstane. Vizitatorius Lietuvoje buvo visų mėnesį. Grįžęs į JAV lapkričio 26-28 d. dalyvavo trimetiniame suvažiavime, kuriame apžvelgta ateities veikla tėvynėje bei išeivijoje ir išrinkta nauja vadovybė, būtent: Tėv. Placidas Barius, provinciolu, Tėv. Pranciškus Giedgaudas, viceprov., ir patarėjais: Tėvai — Leonardas Andriekus, Jonas Bacevičius, Jurgis Gailiušis, Augustinas Simanavičius. Pažymėtina, kad Amerikos ir Lietuvos pranciškonai sudaro vieną vienuolinį vienetą — provinciją. Nuo 1992 metų pavasario kandidatai iš Lietuvos atliks noviciatą Kennebunkporto vienuolyne. Siame suvažiavime iš Lietuvos dalyvavo 8 pranciškonai — kunigai ir broliai. Trys broliai pasiliko Amerikoje. Lietuvos pranciškonų viršininku — delegatu paskirtas Tėv. Astijus Kungys.
—    Niujorko Lietuvių Dailininkų sąjunga, kuriai vadovauja Juozas Bagdonas spalio 12 - 13 d. Kultūros židinyje surengė dailės parodą. Dalyvavo 23 dailininkai 65 meno kūriniais — paveikslais, skulptūrom, grafika. Paroda surengta Lietuvos atgautai nepriklausomybei paminėti.
—    Lietuvių Fondas šiais metais. Aidams paskyrė 2000 dol. Aidų leidėjai už tai nuoširdžiai dėkoja. Taip pat nuoširdi padėka priklauso Augustinui Paškoniui, kuris paaukojo Aidams 100 dol. A. A. Adelei Kazlienei atminti, ir visiems kitiems aukotojams.
—    Prof. Algis Kabaila Lietuvos vyriausybės paskirtas generaliniu konsulu Australijai. Jis yra pasižymėjęs to kontinento lietuvių veikloje.
—    Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija paskirta Tomui Venclovai už knygą "Tankėjanti šviesa" ir Birutei Pūkelevičiūtei už knygą "Atradimo ruduo". Premijos komisiją sudarė Kazys Bradūnas, Česlovas Grincevičius ir Aušra Liulevičienė.
—    Antanas Dundzila laimėjo "Dirvos" premiją 700 dol. už novelę "Šių laikų istorija". Premijos komisijos sąstatas: Nijolė Jankųtė-Užuba-lienė, Česlovas Grincevičius ir Vytautas Kasniūnas. Premijos pinigus laureatas padovanojo nuo komunistų nukentėjusiųjų reikalams Lietuvoje,
—    Dail. Viktoras Vizgirda po praėjusią vasarą ištikusio paralyžiaus, ilsisi vienoje prieglaudoje — Center-ville, MA. Jo kūrybinė veikla yra sustojusi. Lyg tai nujausdamas, dailininkas per paskutinį dešimtmetį daug savo darbų išsiuntė į Lietuvą. Praėjusiais metais jis 8 didelio formato paveikslus padovanojo ir Kretingoje steigiamai Išeivijos dailininkų galerijai.
—    Skulptorė Elene Gaputytė spalio 4 d. mirė Londone, Anglijoje.
—    Lietuvos, Latvijos ir Estijos jauni diplomatai Vokietijoje išeis specialų diplomatijos kursą, kuris tęsis 4 mėnesius. Kursai prasidės 1992 metais kovo mėnesį.
Los Angeles Dramos konkurse, kurio premija 2000 dol., dalyvavo 21 rašytojas. Jų 18 iš Lietuvos, tačiau vertintojai nerado veikalo, kuris pilnai atitiktų konkurso reikalavimus, todėl premija padalyta 3 autoriams, būtent Edvardui Uldukiui (Vilnius) — 1000 dol. ir po 500 dol. — Izabelei Lukoševičienei (Jurbarkas) ir Vincui Pranckūnui (Šiauliai).
Dr. Aldona Slepelytė-Janačienė rugsėjo 19 - 29 d. Pasaulio katalikių moterų organizacijos unijos suvažiavime Guadalajaroje, Meksikoje, buvo išrinkta į visų kraštų tarybą. Organizacijai priklauso 37 milijonai katalikių moterų iš 64 valstybių.
—    Tomui Venclovai Liublino Ma-rie Curie-Sklodowska universitetas spalio 24 d. suteikė garbės doktoratą už jo poeziją, mokslinius darbus ir visuomeninę veiklą.
Niujorke yra labai išgarsėjęs antropologijos muziejus — "American Museum of Natūrai History". Dr. Aldona Jonaitytė gi yra to muziejaus viceprezidentė ir kuratorė. Jos specialybė — Amerikos indėnų istorija ir kultūra. Į šią sritį ji palinko jau vaikystėje, šeimoje besiklausydama pasakojimų apie Lietuvos žmonių vargus ypač senovėje, kai lietuviai su kalba ir papročiais buvo mirties pavojuje . Panašiai įvyko ir su Amerkos indėnais. Kaip mokslininkė ji gilinosi į indėnų praeitį bei dabartį ir apie juos parašė dvi mokslines knygas. Aldona Jonaitytė tvarkė ir dabar minėtame muziejuje vykstančią 1991 spalio 18 —1992 vasario 23 Kwakiutl indėnų, gyvenančių prie Pacifiko, liaudies meno parodą.

JAV Lietuvių Bendruomenės XII-oji Taryba savo pirmoje sesijoje Filadelfijoje spalio 4 - 6 d. trejiems metams išrinko Tarybos prezidiumą, garbės teismą, kontrolės komisiją ir Krašto valdybos pirmininką. Tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas Vytautas Kamantas, vicepirmininkais — dr. Vytautas Narutis ir Birutė Vilu-tienė; sekretoriais — Svajonė Kere-lytė ir Gražina Kamantienė. Į Garbės teismą išrinktas dr. Antanas Razma, pirm., dr. Zigmas Brinkis, Daina Kojelytė, dr. Vyt. Majauskas ir dr. Pranas Zunde; į kontrolės komisiją — Rimantas Aukštuolis, Kęstutis Bileris, Linas Kučas. Krašto valdybos pirmininku išrinktas Vytas Maciūnas, kuris Filadelfijoje sudarė valdybos sąstatą. Regina Narušienė išrinkta vykdomąja vicepirm., Rimantas Stirbys — sekretorium, Audra Misiūnienė — Kultūros tarybos pirm., Regina Kučienė — Švietimo Tarybos pirmininke. Taip pat 10 asmenų vadovaus įvairioms Krašto valdybos sekcijoms.
Nuo dr. Zenono Ivinskio mir ties gruodžio 24 d. sueina 20 metų. Jis mirė 1971 m. gruodžio 24 d. Bon-noje, kur profesoriavo. Jo ankstyva mirtis — neišsakomas nuostolis Lietuvai.
—    Lietuvių Fondas šiemet studentų stipendijoms paskyrė 96,260 dol. Stipendijas gavo 61 studentas. Jos įteiktos Lietuvių Fondo šventėje Čikagoje lapkričio 16 d.
—    Į Šv. Kazimiero Kolegiją Romoje iš Lietuvos vyskupijų atvyko 14 klierikų ir 5 kunigai. Jie ten gyvens, bet studijuos popiežiškuose Romos universitetuose.
Leonardo Andriekaus poezijos rinktinė "Pasilikau tik dangų mėlyną", iliustruota dail. Arvydo Každailio, 318 psl., ką tik "Vagos" leidyklos išleista Vilniuje, gaunama Aidų redakcijoje: 361 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207. Kaina su persiuntimu 10 dol. Čekiai rašomi Aidų vardu.


KLAIDŲ ATITAISYMAS

S. m. Aidų nr. 2, p. 166 po nuotrauka turi būti parašas Anastazija Tamošaitienė. Aidų nr. 4-ame K. Daugėlos "Lithuanian celebrations — Lietuvių šventės" knygos recenzijoje pageidaujama, kad vietoj "foto-grafininkų" būtų fotomeninikai ir "Lietuvos fotomenininkų Sąjunga". Taip pat vietoj "Vaclovo Sutkaus" turi būti Vaclovo Strauko. Tame pačiame numeryje, p. 245, Atsiųsta paminėti skyriuje Andriaus Norimo "Gyvenimo dulkės" knygos kaina turi būti 8 dol. (ne 5 dol., kaip ten parašyta.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai