Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Aleksandras Kadžius: KELIAUJAME ABU, MĖNULI. Eilėraščiai. Iliustratorius — Paulius Jurkus. Leidėjas — "Darbininkas". Brookly-nas. 1991 m. 64 p. Kaina 6 dol.

AUKSO LYRA. Iš Vakarų pasaulio poezijos. Sudarė ir vertė Alfonsas Tyruolis. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Aplankas ir viršelis — dail. P. Aleksos. 260 p. Čikaga. 1991 m. Kaina 9 dol. Kietais viršeliais 12 dol.

Vytautas Kavolis: EPOCHŲ SIGNATŪROS. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo fondas. 214 p. Čikaga. 1991 m. Kaina 10 dol.
T. Juozas Kęstutis Butkus, O. F. M.: DIEVO Žodis. (C). Pamokslai sekmadieniams ir šventėms. Torontas. 1991 m. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Šis tomas priklauso pamokslų serijai, kurią parengė Tėvas Butkus visų metų sekmadieniams po tris versijas. Tai didelis darbas, pareikalavęs daug laiko ir sumanumo. Autorius tas knygas dovanoja ir siunčia visiems Lietuvos kunigams.

J. Jablonskis: STRAIPSNIAI IR LAIŠKAI. Išleido "Mokslas" Vilniuje 1991 m. 268 p.

David Fainhauz: LITHUANIANS IN THE USA. Aspects of ethnic iden-tity. Leidėjas — Lithuanian Library Press, Inc. Čikaga, 1991. 246 p. Kaina 15 dol.

VOCES EN EL SILENCIO. Poe-sia lituana contemporanea. Parengė (Edicion a cargo) Birutė Ciplijauskai tė. Los libros de la Frontera, 1991. 176 p.

V. Lukoševičius-Lukšys: KAMPINIS BOKŠTAS. Eiliuota apysaka iš XVII amžiaus Radvilų gyvenimo. Išleido Peterborough 1991 m. Kaina 2 sv. arba 3.50 dol. Gaunama per autorių: 38 Spriengfield, RD., Peterborough PEL, 2JG, England. 66 p.

Val. Ramonis: BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 1000 years of Struggle for freedom. Bal-tech Publishing. Lemont, IL. 1991 m. 80 p.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai