Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1991 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
STRAIPSNIAI
L. A. — Lietuva vėl nepriklausomų tautų šeimoje      169
L. A. — Pranciškonai Lietuvoje         53
Leonardas Andriekus — Laimingai atliktas žygis        253
Bansevičius Dalius — Kai kurie medicinos ir religijos santykio aspektai        88
Botto Andrea — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis     143
Budrys - Budrienė Milda, dr. — Medicinos išsivystymo raida Lietuvoje XV - XIX šimtmečiuose     300
Daugintis P., S.J. — Dirbančiųjų teisės ūkinėje - socialinėje demokratijoje        20
Dundzila Antanas — Lietuva kelyje į nepriklausomybės atstatymą           7
Dundzila Antanas — Partizanų gretose       313
Jonas Paulius II, S v. Tėvas — Kalba lietuviams Lomžos katedroje        171
Jeronimas, brolis, O. F. S. — Jurgis Ambrozijus Pabrėža        121
Cukuras Valdemaras M. — Kari Rahner. Vieno įtakingiausių XX-ojo amžiaus teologo portretas      255
Landsbergis Vytautas — Atmesti neapykantą ..... 85 Mačiulis Jonas — Odisėjos Mažojoje Lietuvoje 294
Marcinkevičius Justinas — Žodis atsisveikinant su kankiniais            5
Masaitis Česlovas — Prof Jonas Kubilius       281
Nemickas Bronius — Vokiškoji reprivatizacija Pabaltijyje          54
Paškus Antanas — Naujas Amžius — naujas mitas      184
Rėklaitis Povilas, dr. — Augsburgas — jo grafikai Lietuvos temomis XVII amžiuje      126
Rubšys Antanas — Hermeneutika ir apokaliptinis pradas Šventame Rašte        826
Skuodienė-Šarkūnaitė Irena — Geologija Lietuvoje XIX-ojo amžiaus pradžioje        117
Šidlauskas Aleksandras — Išeiname iš kultūros griuvėsių        174
Šilkbajoris Rimvydas — Maironis: Tautos atgimimo dainiaus asmeniška lyrika         32
Tininis Juozas — Palyginimai lietuvių priežodžiuose       270
Trumpa Vincas — Dr. Jonas Šliūpas- aušrininkas        100
Tupčiauskas Algirdas — Pirmoji Lietuvos gynybos linija          3
Tupčiauskas Algirdas — Pabaltijo šalių universitetas Hamburge-Pinneberge      206
Zunde Pranas — Kazys Bizauskas: brandos metai        41,135

LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Banga audroj,
Ketvirtojoj Kryžiaus kelio stoty,
Gyvenimas, Ramybės valandą, Lyg
būtum veltui miręs, Atbaigta auka,
Mes trys, Ties mariom mėlynosiom
(eil.)        18
Balbieriaus Alio poezija       181
Brazdžionis Bernardas — Pavasario
elegija, Katakombų šviesa, Vėlinių
veliumas, Interdiktas (eil.)          98
Dundzila Antanas — Likimai mus apvogus       215
Juškaitis Jonas — Man reikia verksmo,
Kryžių kalnas, Antano Miškinio vakare,
Velykos, Mažoji Lietuva (eil.)   .r     268
Karčiauskas Mykolas — Vildūnų elegija          52
Mazalaitė Gabienė Nelė — Karalaitės
vedybos         35
Paz'o Octavio poezija (Vertė Povilas
Gaučys)          44
Vaičiulaitis Antanas — Dviejų Kaimų
istorija           307
KNYGOS
Alė Rūta: Mėlyno karvelėlio šviesa —
Edita Nazaraitė        162
Bradūnas Kazys: Prie vieno stalo —
Aleksandras Šidlauskas     160
Gavelis Ričardas: Vilniaus pokeris —
J. Žemkalnis        340
Grušas Juozas: Herkus Montė — Al. L         78
Gustaitis Algirdas: Karas braukia kruviną
ašarą — Ignas Medžiukas      250
Jankutė Nijolė: Saulėgrąžų tvanas —
Marija Stankus Saulaitė        248
Jonikas Petras, dr.: Lietuvių kalba ir tauta
amžių būvyje — William R. Schmalstieg        72
Jonynas Vytautas Aleksandras: Anastazija
Tamošaitienė — Paulius Jurkus       165
Kezys Algimantas: Lithuanian celebrations
— Lietuvių šventės — K. Daugėla        248
Lankauskas Romualdas: Nė vienas nebuvo
pagailėtas — J. Žemkalnis        75
Merkienė Regina: Gyvulių ūkis XVI —
XX a. pirmoje pusėje — Jurgis Gimbutas         79
Mikutavičius Ričardas: Kad Lietuva
neišsivaikščiotų — Edita Nazaraitė        75
Nagys Henrikas: "Grįžulas" — Aleksandras
Šidlauskas        331
Nazaraitė Edita: Mechaninė mūza —
Marija Stankus-Saulaitė       163
Paškus Antanas: Asmenybė ir religija psichologinio vystymosi perspektyvoje
— A. Norvilas       335
Pūkelevičiūtė Birutė: Atradimo ruduo —
Birutė Ciplijauskaitė       334
FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ.
Pranas Kuraitis. Parengė Antanas
Vaičiulaitis, įvadas dr. Juozo Girniaus —
Juozas Laučka       337
Venclova Tomas: Tankėjanti šviesas —
Marija Stankus-Saulaitė       246

IŠ MINTIES IR GYVENIMO Nr. 1
Pirmieji spaudos balsai po žudynių Vilniuje — 58 p. Kęstutis Trimakas: 1990 metų lapkričio sinoikija Lietuvoje — 61. J. Zygas: Aštuntasis teatro festivalis — 64, Pedagoginio instituto lituanistikos derliaus šventė — 67,
Muzikos šventė — 68. B. A. — Lietuvių-švedų kautynės XVII a. brėžiniuose — 80.
Nr. 2
Stasys Goštautas: Octavio Paz — 1990 metų Nobelio literatūrinės premijos laureatas. Al. L. — Ką byloja vengrų autoriai PEN suvažiavime — 154. J. Liepinis: Vidurio Europos revoliucija — 154. Spectator: Pabaltijo literatūros iš britiškos perspektyvos —155. Antanas Juodvalkis: Lietuvių Fondas sukaupė penkis milijonus dolerių
—    156.
Nr. 3
Raimundas Kašauskas: Griūva totalitarinė ideologja — 229. J. Zygas: Muzikos šventė — didysis išeivijos kultūrinis renginys — 231. Dr. Stasys Bačkaitis: Septintasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas Lietuvoje
—    237. JAV prezidento pranešimas kongresui apie pagalbą Pabaltijui.
Nr. 4
Romualdas Kriaučiūnas: John Devvey palikimas pedagogikoje — 322. Kęstutis Trimakas: Trečioji mokslo ir meno sinoikija Lietuvoje — 324. Antanas Juodvalkis: Lietuvių Fondas atskyrė milijoną dolerių Lietuvai — 326. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai