Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Volertas — Lietuvos gyvenimo painiavos ............................................................................ 153
L. A. — Prel. Jonas Balkūnas — Iškilusis išeivijos lietuvių veikėjas ................................................ 159
Feliksas Jucevičius — Idėjos, problemos ir klausimai dvidešimtojo amžiaus filosofijoje .................. 161
Alfredas Kulpavičius — Reikšmingi Broniaus Kviklio darbai ............................................................ 177
Julija Švabaitė — Artojo krikštas, Austėja (eil.) ................................................................................. 182
Kun. Pranas Gaida — Naujo stiliaus kunigas ...................................................................................... 182
Vytautas Bagdonavičius, M.I.C. — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams, arba Megalitas ................................................................................................................................................ 192
Vincentas Liulevičius — Kai "Rūtos" žaliavo ir dygo "Tulpės" ........................................................ 198
Elena Urbaitytė — Išeivijos lietuvių dailininkų pasirinkimai, galimybės, galvosūkiai ....................... 212

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
M. J. Adomaitis — Per gyvenimą nešė valia — Mykolo Krupavičiaus valstybinio darbo 70 m. sukaktis .................................................................................................................................................. 217
J. Žygas — Devintoji premijų šventė .................................................................................................... 219
Aleksandras Šidlauskas — Žodis apie Brazdžionį Lietuvoje ............................................................... 221
J. Žygas — "Varpo" dūžiui tebeaidint (šimtmečiui paminėti) ............................................................. 224
Henrikas Nagys — Tepasilieka draugystė (apie Joną Sereikį) .......................................................... 225
J. Laikūnas — Pietų Amerikos menas Londono galerijoje .................................................................. 226
Ramona Steponavičiūtė — Lietuvių fondas laukia jaunesniosios kartos ........................................... 227
Mūsų buityje ir tėvynėje ........................................................................................................................ 228

KNYGOS
J. Žemkalnis — Šaltenio "Lituanica" — mito grumtynės ................................................................... 232
J. Žemkalnis — Kazio Sajos pjesė apie Motiejų Valančių .................................................................. 234
Jurgis Gimbutas — Žemaitytės biografija apie Galaunę ..................................................................... 234
Pranas Visvydas — Antano Gailiušio "Savanorio duktė" .................................................................. 235

Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių dailininkų kūrinių ir su tekstu susijusiomis nuotraukiomis. Viršelių 1 p. — Jonas Rimša: Titikakos ežere. Viršelių 4 p. — kard. Vincento Sladkevičiaus herbas.

•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Snaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.

•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Baton Rouge, LA), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. vRubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (Westchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.).

Nr. 3, 1989

"AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (USPS009-940I Cultural Magazine is published quarterly by Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn. N.Y. POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai